TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

GUESTS

62interested
57going
420invited

Details


MK | SHQ

Мировните организации Мировна Акција (Прилеп – Тетово) и Центарот за ненасилна акција (Сараево - Белград) имаат чест да Ве поканат на изложбата ВОЈНА НА СЕЌАВАЊАТА.
Изложбата е резултат на истражување за местата на страдање и сеќавања за војната во Босна и Херцеговина. 
Центарот за ненасилна акција (Сараево – Белград), со цел да истражува, документира и ги анализира политиките на меморијализација и културата на сеќавање од трите страни кои војуваа, и со желба за изградба на траен мир, ја објави публикацијата „Војна сеќавања“ која се создаде во рамките на проектот „Споменици од војната во Босна и Херцеговина (од 1991).“

Фотографиите кои се креираа во текот на истражувањето беа претставени во рамките на четири изложби во Босна и Херцеговина, Србија и Австрија, како патување низ блиското минато и спецификата на нејзината интерпретација.
За публиката во Македонија, изложбата, ќе биде поставена во Скопје на 11 ноември 2017, во Мултимедијалниот Центар Мала Станица со почеток во 19.00 часот. Изложбата ќе биде отворена за посетители до 20 ноември 2017.
Центарот за ненасилна акција веќе 20 години работи на изградба на мир, воспоставување на дијалог во регионот од поранешна Југославија и соочување со минатото.  Мотивот за ова истражување доаѓа како последица од чувството за одговорност да се реагира и укаже на опасностите кои произлегуваат од актуелната култура на сеќавање, а со намера да се поттикне создавање на клима за јавен дијалог. 
Тригодишниот процес на документирање на споменици кои се подигнаа во последните 25 години е дел од трајниот придонес кон патот на подигање на свесноста за моментално присутните модели на колективното сеќавање. 
Повеќе информации можете да најдете во сижето на публикацијата, достапно на: 
http://nenasilje.org/publikacije/pdf/Rat_sjecanja.pdf

Се надеваме на Вашето присуство!
=
Organizatat paqësore Aksioni Paqësor (Prilep - Tetovë) dhe Qendra për Aksion të Padhunshëm (Sarajevë-Beograd) kanë nderin që T’ju ftojnë në ekspozitën LUFTA E KUJTIMEVE. 
Ekspozita është rezultat i një hulumtimi për vendet e vuajtjes dhe kujtimet për luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë.  
Qendra për Aksion të Padhunshëm (Sarajevë-Beograd), me qëllim që të hulumtojë, dokumentojë dhe analizojë politikat e memorializimit dhe kulturën e kujtesës të tre palëve që luftuan, dhe me dëshirë për ndërtimin e paqes së qëndrueshme, botoi publikimin „Lufta e kujtimeve“ e cila u krijua në kuadër të projektit „Përmendoret e luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë (nga viti 1991).“ 
Fotografitë të cilat u krijuan gjatë hulumtimit u shfaqën në kuadër të katër ekspozitave në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Austri, si udhëtim kah e kaluara e afërt dhe specifikat e interpretimit të saj. 

Për publikun e Maqedonisë, ekspozita, do të vendoset në Shkup më 11 nëntor 2017, në Qendrën Multimediale-Mala Stanica me fillim në ora 19:00. Ekspozita do të jetë e hapur për vizitorë deri më 20 nëntor 2017. 
Qendra për Aksion të Padhunshëm tashmë 20 vjet punon në ndërtimin e paqes, vendosjes së dialogut në rajonin e Ish Jugovllavisë dhe në ballafaqimin me të kaluarën. Motivi për këtë hulumtim vjen si pasojë e ndjenjës së përgjegjësisë që të reagohet dhe të vihen në dukje rreziqet të cilat lindin si pasojë e kulturës aktuale të kujtesës, me qëllim që të nxitet krijimi i klimës për dialog të hapur. 
Procesi trevjeçar i dokumentimit të përmendoreve të cilat janë ngritur në 25 vjetët e fundit janë pjesë e kontributit të qëndrueshëm në rrugen drejt ngritjes së vetëdijes për modelet egzistuese momentale të kujtesës kolektive.  
Për më shumë informata lexoni përmbledhjen e publikimit, të cilin mund ta gjeni në:
http://nenasilje.org/publikacije/pdf/Rat_sjecanja.pdf

Me shpresë për prezencën Tuaj!