TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Wednesday, Nov 15 at 19:00h - 21:00h

Already started

GUESTS

407interested
96going
844invited

Details


Secure your spot: https://grouper.mk/deal/womenprenerurs-stories-public-room

Scroll for English

Сите приказни вреди да се споделат ... Некои, исто така, вреди да се прослават!

Приказни за жени претприемачи е иницијатива која има за цел да ги и слави и сподели приказните на инспиративните жени во бизнисот!

Придружете ни се на овој, прв од ваков вид, неформален настан на (15-ти) ноември (19-21ч.), во просториите на Јавна Соба, Скопје.

Со поглед кон иднината, дефинитивно ни се потребни повеќе жени на лидерски позиции. Придонесот што жените како иноватори, претприемачи и мотори на промени можат да го дадат на економскиот раст во Македонија е многу важен.
Многумина се веќе вклучени директно и индиректно во поддршката за креирање средина во која жените во Македонија се препознаваат и целосно можат да придонесат за развојот на новиот претприемачки екосистем. Зошто? Што е постигнато? Што друго можеме да направиме? Дојдете и придружете се кон разговорот со нашите претприемачи, основачи, ментори, конектори - жени и мажи.

7 причини зошто?

1. Запознајте ги македонските жени претприемачи и дознајте ги нивните приказни
На овој настан говорници ќе бидат основачи и извршни директори кои ќе обезбедат практични совети и најдобри практики за стартапи, прибирање финансиски средства и менторство.

2. Корисни совети и трикови
Ако размислувате да започнете свој бизнис или сте во раните фази на неговиот развој, би сакале да ве запознаеме. Ќе имате можност да се вмрежите со основачите и жените на лидерски позиции во различни фази на градење на нивните компании и инвеститорите кои ги финансираат.

3. Вмрежување со стартап и лидери од индустријата
Искористете ја оваа можност да разговарате со жените кои ги делат истите предизвици, интереси и страсти како вас. Овој настан ќе ви помогне да стекнете нови пријатели и изградите партнерства.

4. SwissEP NextGen Womenpreneurs Week
24 стартапи од шест земји (Македонија, Србија, БиХ, Албанија, Виетнам и Перу) и повеќе од 30 ментори и инвеститори беа дел од првата недела NextGen Womenpreneurs во Цирих, Швајцарија. Сите овие земји се во развој, но многу различни по големина и начин на размислување и работење.
По работната недела, само 7 стартапи добија можност да се влезат во големото финале (3 стартапи од Перу, 2 од Виетнам и 2 од Македонија)
Дознајте повеќе за нивното искуство http://www.women-entrepreneurs.net/

5. Специјален гостин говорник - Како да бидеш #SwissEP Entrepreneur-In-Residence во Македонија
Дознај повеќе за #SwissEP поддршката за старт-ап еко-системот. ЕИР Европа е иницијатива на Швајцарската програма за претприемништво, финансирана од Владата на Швајцарија и имплементирана од Swisscontact во конзорциум со Ј.Е. Остин.
http://www.eir-europe.com/

6. Job shadowing / менторство
Се прашувате како изгледа еден работен ден на жена на лидерска позиција? Добијте можност да бидете избрани и да ги следите работните активности, неколку часа во текот на една недела. Или да го најдете својот совршен ментор за развој на вашиот бизнис! Дознајте повеќе на настанот.

7. Бидете инспирирани да станете само-мотивирани
Едно е сигурно; Приказните за жени ќе ве инспирираат и мотивираат да преземете одговорност за вашиот професионален живот!

Настанот е организиран од Womenpreneurs Stories, во соработка со Швајцарската програма за претприемништво (#SwissEP), поддржана од Владата на Швајцарија и имплементирана од Swisscontact; Grouper.mk; SC Ventures, Solveo, Public Room.

Secure your spot: https://grouper.mk/deal/womenprenerurs-stories-public-room

ENG
So many stories are worth sharing… Some are also worth celebrating!

Womenpreneurs Stories is an initiative that aims to celebrate inspirational women in business, share their stories and inspire!
Join us for this 1st of its kind informal gathering this (15th) November (19-21h) at Public Room, Skopje.

Looking forward to the future we definitely need more women in leadership positions. Because women at all levels of the organization need peers to look up to and to seek out.
The contribution that women as innovators, entrepreneurs and engines of change can give to the economic growth in Macedonia is very important. 

Many are already involved directly and indirectly in supporting an environment in which women in Macedonia are recognized and fully enabled to contribute to the development of the emerging entrepreneurial ecosystem. Why? What has been achieved? What else more can we do? Come and join the conversation with our entrepreneurs, founders, mentors, connectors - women and men.

7 reasons Why?
1. Meet Macedonian Womenpreneurs and learn their stories
This event features founders and CEOs who will provide practical advice and best practices on starting a startup, fund raising and mentorship.

2. Useful tips & tricks
If you’re thinking about starting a company or are in the early stages of building one, we would love to meet you. You’ll join founders and women in leadership positions at various stages of building their companies and the investors who fund them.

3. Network with startup/industry leaders
Grab the opportunity to talk to the women that share the same challenges, interests and passion as you. The womenpreneurs stories event can help you to build partnerships.

4. SwissEP NextGen Womenpreneurs Week
24 startups from six countries (Macedonia, Serbia, BiH, Albania, Vietnam and Peru) and more than 30 mentors and investors were part of the 1st NextGen Womenpreneurs Week this June in Zurich, Switzerland. All emerging markets but very different in size and mindset.
After a full week of work only 7 startups got the opportunity to pitch in the grand finale (3 startups from Peru, 2 from Vietnam and guess what? 2 from Macedonia
Learn more about their learning’s from this experience.
http://www.women-entrepreneurs.net/

5. Surprise guest speaker – What is it like to be a #SwissEP Entrepreneur-In-Residence in Macedonia
Learn more about the #SwissEP support to the startup eco-system. EIR Europe is an initiative by the Swiss Entrepreneurship Program, funded by the Government of Switzerland and implemented by Swisscontact in consortium with J.E. Austin. 
http://www.eir-europe.com/

6. Job Shadowing / Mentoring
Wondering how a day of a womenpreneur looks like? Get the opportunity to be chosen and follow the womenpreneurs work activities for couple of hours throughout one week. Or find the perfect mentor match.Learn more at the event.
7. Get inspired to get self-motivated
One thing is for sure; at Womenpreneurs Stories you’ll be inspired and motivated to take charge of your professional life!

https://grouper.mk/deal/womenprenerurs-stories-public-room

The event is organized by Womenpreneurs Stories, in cooperation with the Swiss Entrepreneurship Program (#SwissEP), supported by the Government of Switzerland and implemented by Swisscontact; Grouper.mk; SC Ventures, Solveo, Public Room.