TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ ...

Пари - 07.12.2023

Легенда : ИСДВ – измерена средно-дневна вредност ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност) * Ротирна печка 4 е сопрена на 04.12.2023 поради дефект Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 ...

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ ...

Нетпрес - 07.12.2023

Легенда: ИСДВ – измерена средно-дневна вредност ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност) * Ротирна печка 4 е сопрена на 04.12.2023 поради дефект •Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните ...

Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ се под граничните вредности определени со Закон

365 - 07.12.2023

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO2 и NOx), кои се контролирани од страна на надлежните органи.