TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Терористите изведоа планиран напад врз македонските сили за безбедност во тетовско

А1 - 22.07.2001

Албанските терористи денеска околу 11 часот од позициите на Порој и Џепчиште и од повисоките реони над Тетово од Гајре, Шипковица и Селце изведоа планиран полукружен напад врз позициите на македонските безбедносни сили, соопшти денеска Министерството за Одбрана.

Терористите продолжуваат со провокациите

А1 - 21.07.2001

Албанските терористички групи во текот на минатото деноноќие во кризните подрачја продолжија со оружените провокации со испукување на поединечни и рафални истрели од пешадиско оружје, соопшти денеска Министерството за Одбрана, додавајќи дека интензитетот на раздвижувањата и на оружените провокации ...

Во Лав­це те­ро­рис­ти­те пос­та­ви­ја ми­но­фр­лач­ка по­зи­ци­ја

Вест - 21.07.2001

ПРЕ­КИ­НОТ НА ОГ­НОТ ВО ТЕ­ТОВ­СКО ТЕШ­КО СЕ ОДР­ЖУ­ВА ТЕ­ТО­ВО.- Ал­бан­ски­те те­ро­рис­ти про­дол­жи­ја со прак­ти­ка­та на раз­дви­жу­ва­ња, ут­вр­ду­ва­ња и ору­же­ни про­во­ка­ции со по­е­ди­неч­ни и ра­фал­ни ис­тре­ли од пе­ша­ди­ско во­ру­жу­ва­ње.

Ку­ма­нов­ско-лип­ков­ски ре­он- мир­но

Вест - 21.07.2001

КУ­МА­НО­ВО.- Вче­ра, во ку­ма­нов­ско-лип­ков­ски­от ре­он не­ма­ше ору­же­ни деј­ства. Ал­бан­ски­те те­ро­рис­ти, ка­ко и прет­ход­ни­те де­но­ви, кон­ти­ну­и­ра­но вр­шеа прег­ру­пи­ра­ње и ут­вр­ду­ва­ње на но­ви по­зи­ции во се­ла­та Ни­куш­так, Виш­ти­ца, Ро­паљ­це и Ма­теј­че.

Терористите го реактивираа пунктот кај селото Порој

Дневник - 21.07.2001

ВЧЕРА ВО ТЕТОВСКО Пет албански терористи, облечени во црни униформи со ознаки на ОНА, вчера поставија свој пункт во тетовското село Порој, на раскрсницата за патот кон селото Гермо. На пунктот имаше метална рампа, на која беше закачена табла "УЧК", и едно митралеско гнездо, направено од вреќи со ...

Напаѓани позициите на македонските безбедносни сили

А1 - 20.07.2001

Со поединечни истрели од пешадиско вооружување терористите вршеа провокации во повеќе наврати до доцна по полноќ од регионите на тетовските села Порој, Дреновец, Гајре и Шипковица. Од Порој, Шипковица и Селце имало и рафални истрели кон позициите на македонските безбедносни сили кај сточниот пазар ...

Состојбата во кумановскиот регион

А1 - 20.07.2001

Во изминатите 24 часа, во кумановскиот регион не биле регистрирани оружени провокации и престрелки, иако во реонот на селата Никуштак, Виштица, Матејче и Ропаљце терористите имале засилени активности и прегрупирања. Забележано е и интензивно раздвижување со моторни возила кон манастирот Света ...

ОНА во ци­вил­ки се спуш­та на ули­ци­те на Те­то­во

Вест - 20.07.2001

ВО ТЕ­ТОВ­СКО ПРО­ДОЛ­ЖУ­ВА­АТ РАЗ­ДВИ­ЖУ­ВА­ЊА­ТА НА ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­КИ­ТЕ ГРУ­ПИ За прв пат те­ро­рис­тич­ки гру­пи се пре­мес­ту­ва­ат и во ре­о­нот на се­ло Ме­ро­во, ју­го­ис­точ­но од Груп­чин, на по­ло­ви­на пат на ав­то­па­тот Те­то­во - Скоп­је ТЕ­ТО­ВО.

"Бев­ме при­ну­де­ни да гот­ви­ме за те­ро­рис­ти­те"-твр­ди еден од об­ви­не­ти­те

Вест - 20.07.2001

СУ­ДЕ­ЊЕ­ТО НА ПЕ­ТЕ­МИ­НА ОД СЕ­ЛО ЛАВ­ЦЕ ОБ­ВИ­НЕ­ТИ ЗА ТЕ­РО­РИ­ЗАМ ПРЕД СУД­СКИ ЕПИ­ЛОГ Вче­ра во Ос­нов­ни­от суд 1 во Скоп­је про­дол­жи суд­ски­от про­цес про­тив Не­шат Ми­си­ми, Бар­ди Фе­ри, Ха­ру­ни Ра­ми, Ен­вер Еми­ни и Сеј­ра­на Ри­за, си­те об­ви­не­ти за кри­вич­но де­ло : ...

Терористи ја надгледуваат и "Матка"!

Дневник - 20.07.2001

СПОРЕД РАЗУЗНАВАЧКИ ИЗВОРИ Момчиња од албанска националност секојдневно од селата во близина на стариот пат Тетово-Гостивар носеле торби полни со храна, лекови и медицински материјал кон Чајлане и Чегране Македонските сили за безбедност вчера првпат забележале група од 15 терористи во скопското ...

Нападнат пункт на безбедносните сили во кумановско

А1 - 19.07.2001

Во 19 часот, група од 8 албански терористи со пешадиско оружје пукале врз позициите на македонските безбедносни сили на пунктот на Макпетрол во близина на Куманово. По одговорот од наша страна, терористите се повлекле во правец на Слупчане.

АРМ ќе пу­ка во те­ро­рис­ти­те, ако дој­дат поб­лис­ку од 200 мет­ри

Вест - 19.07.2001

ПРЕ­КИ­НОТ НА ОГ­НОТ ПОД ПРА­ШАЛ­НИК По­ра­ди пос­то­ја­ни­те ни­ски уда­ри и под­мол­ни про­во­ка­ции на те­ро­рис­ти­те на­чал­ни­кот на Ге­не­рал­шта­бот на АРМ Пан­де Пет­ров­ски из­дал на­ред­ба - ако ал­бан­ски­те те­ро­рис­ти се приб­ли­жат по­мал­ку од 200 мет­ри до си­ли­те "Спо­ред ...

Те­ро­рис­ти­те ут­вр­ду­ва­ат бор­бе­ни по­зи­ции

Вест - 19.07.2001

РАЗ­ДВИ­ЖУ­ВА­ЊА НА ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­КИ­ТЕ ФОР­МА­ЦИИ И ВО ТЕ­ТОВ­СКО И ВО КУ­МА­НОВ­СКО Си­ту­а­ци­ја­та во криз­ни­те ре­о­ни нап­на­та и сло­же­на АРМ и на­та­му си­ту­а­ци­ја­та во криз­ни­те ре­о­ни ја оце­ну­ва ка­ко сло­же­на, по­ра­ди при­сус­тво­то на ал­бан­ски­те те­ро­рис­ти.

АРМ ќе пука ако терористите се доближат на 200 метри!

Дневник - 19.07.2001

СО НАРЕДБА ОД ГЕНЕРАЛОТ ПАНДЕ ПЕТРОВСКИ Можно е ново разгорување на судирите во кризните региони - изјави портпаролот на МО, Марјан Ѓуровски Македонските безбедносни сили добија наредба да пукаат врз албанските терористи ако тие се доближат на 200 метри од позициите на АРМ, без разлика дали ќе ...

Бандитите прават чети во Гостиварско и градат митралески гнезда во Тетовско

Дневник - 19.07.2001

ОНА СЕ ПОДГОТВУВА ЗА ВОЈНА? Раздвижувањата на терористите во овој реон се ретки преку ден, додека нивните активности значително се зголемуваат во ноќните часови Терористите на ОНА организирале паравоени формации, кои ги раководеле команданти, во гостиварските села што се населени со Албанци.

Прес конференција на Министерството за одбрана

А1 - 18.07.2001

Прекинот на огнот е доведен под знак прашање поради провокациите на албанските терористи во кризните региони - смета Министерството за одбрана. Забележани се доближувања на терористите до позициите на македонските безбедносни сили и нивно осветлување со рефлектори со цел да се предизвика одговор од ...

Отворен оган врз македонските безбедносни сили во тетовско

А1 - 18.07.2001

Изутринава во 8 часот и 40 минути албанските терористи од тетовските села Гајре и Шипковица отвориле оган врз позициите на македонските безбедносни сили кај Тетово. Повремени вооружени провокации имало и во текот на ноќта од местата Брза Вода, Порој, Лешок, Лисец, Расадиште и тетовската населба ...

Те­ро­рис­ти­те пу­ка­ле врз хе­ли­хоп­тер на АРМ

Вест - 18.07.2001

ВЧЕ­РА, ЗА­ПАД­НО ОД ТЕ­ТОВ­СКО­ТО СЕ­ЛО ШИП­КО­ВИ­ЦА Вче­ра, во ут­рин­ски­те ча­со­ви ал­бан­ски­те те­ро­рис­ти, за­пад­но од те­тов­ско­то се­ло Шип­ко­ви­ца от­во­ри­ле оган од пе­ша­ди­ско и дру­го оруж­је врз хе­ли­хоп­тер на Ар­ми­ја­та на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја кој вр­шел до­тур со ...

Са­моп­риз­на­ние на еден од об­ви­не­ти­те де­ка гот­вел за те­ро­рис­ти­те во Лав­це

Вест - 18.07.2001

ВО ОС­НОВ­НИ­ОТ СУД ВО СКОП­ЈЕ ЗА­ПОЧ­НА СУ­ДЕ­ЊЕ ПРО­ТИВ ПЕТ­МИ­НА ОБ­ВИ­НЕ­ТИ ЗА ТЕ­РО­РИ­ЗАМ Вче­ра во Ос­нов­ни­от суд 1 во Скоп­је за­поч­на суд­ски про­цес про­тив Не­шат Ми­си­ми об­ви­нет за уче­ство во па­ра­во­е­ни­те те­ро­рис­тич­ки фор­ма­ции,а Бар­ди Фе­ри, Ха­ру­ни Ра­ми, Ен­вер ...

Во Призрен бегалци, дома герилци

Дневник - 18.07.2001

АЛБАНЦИ ГО НАПУШТААТ ГОСТИВАР Тројцата полицајци воопшто не биле киднапирани, ниту пак присилени да се вклучат во редовите на терористите - тие доброволно го сториле тоа и моментно се во Тетовско Во Гостивар вчера состојбата беше мирна, но и покрај тоа во МВР велат дека овој град се уште се води ...

Раздвижување и повремени провокации од терористите

А1 - 17.07.2001

Албанските терористи во кризните подрачја и вчера продолжија со востановената практика на интензивни раздвижувања и повремени провокации со истрели од пешадиско вооружување. Ова денеска го соопшти Министерството за Одбрана (МО), наведувајќи дека тие активности на терористите не ја загрозуваа ...

"Сло­бод­на те­ри­то­ри­ја - УЧК" кај Дре­но­вец 2

Вест - 17.07.2001

ТЕ­ТОВ­СКО- ТЕ­РО­РИС­ТИ­ТЕ НЕ МИ­РУ­ВА­АТ Те­ро­рис­ти­те пу­каа врз по­ли­цис­ки­от пункт кај ста­ди­о­нот, и врз ка­сар­на­та на АРМ ТЕ­ТО­ВО.- Зав­че­ра­ве­чер, око­лу 22.00 ча­сот, ал­бан­ски­те те­ро­рис­ти од не­кол­ку прав­ци и од на­сел­ба­та Дре­но­вец 2 от­во­ри­ја оган од ав­то­мат­ско ...

Прег­ру­пи­ра­ње на те­ро­рис­ти­те кон Го­шин­це

Вест - 17.07.2001

КУМ­НО­ВО КУ­МА­НО­ВО.- Во Ку­ма­нов­ско-лип­ков­ски­от ре­ги­он за­бе­ле­жа­но е по­го­ле­мо раз­дви­жу­ва­ње со мо­тор­ни во­зи­ла на па­ра­во­е­ни­те гру­пи од скоп­ско­то се­ло Брест кон се­ло­то Го­шин­це. На фрон­тот во се­ла­та Ни­куш­так и Слуп­ча­не с&ицирц; уш­те во поп­лад­нев­ни­те и ...

Терористи нападнале пункт на МВР кај тетовскиот стадион

Дневник - 17.07.2001

ОНА ГО ПРЕКРШУВА ПРИМИРЈЕТО Албанските терористи од куќите во тетовската населба Дреновец 2 и селото Порој, завчера околу 21 часот со жестока стрелба го нападнале пунктот на МВР кај Градскиот стадион во Тетово. Бандитите пукале кон македонските полицајци со автоматско оружје и снајперски пушки.

Раздвижување на терористите низ тетовските населби

А1 - 16.07.2001

Во тетовската населба Дреновец 2 албанските терористи изутринава започнале со делење на оружје на Албанци од градот. Инаку, синоќа албанските терористи во два наврати од повисоките шарпланински села и тетовското Теќе ги нападнале полицискиот пункт кај градскиот стадион и касарната во Тетово.

Те­ро­рис­ти­те ко­па­ат но­ви ро­во­ви во Ма­теј­че и Ни­куш­так

Вест - 16.07.2001

РЕ­ЛА­ТИ­ВЕН МИР ВО КУ­МА­НОВ­СКО Во се­ла­та Ма­теј­че, кај пра­вос­лав­на­та црк­ва, те­ро­рис­ти­те, за вре­ме на ви­кен­дот, со ро­во­ко­пач ко­па­ле ро­во­ви и пра­ве­ле но­ви ут­вр­ду­ва­ња. И во се­ло­то Ни­куш­так се за­бе­ле­жа­ни уко­пу­ва­ња на те­ро­рис­ти­те, јуж­но од сел­ска­та ...