TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Мерења на квалитетот на воздухот

Извор на податоци

Сите податоци се измерени од Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.


Суспендирани честички (PM): Многу мали честички на чад, прав или други материи, вклучувајки и тенки капки на течности.
Извори: Индустрии, Дизел машини, термоелектрани, прав разнесуван од ветер, печки на дрва / јаглен, согорување, итн.
Здравствени ефекти: Оштетување на бели дробови, канцер, труење со тешки метали, ефекти на кардиоваскуларниот систем, иритација на очи, астма, бронхитис, итн.
PM10 - честички помали од 10 µm, PM2.5 - честички помали од 2.5 µm

SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO
Многу високо 500- 400- 180- 110- 240- 20-
Високо 350-500 200-400 90-180 55-110 180-240 10-20
Средно 100-350 100-200 50-90 30-55 120-180 7.5-10
Ниско 50-100 50-100 25-50 15-30 60-120 5-7.5
Многу ниско 0-50 0-50 0-25 0-15 0-60 0-5