TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

#
Нарачател
Фирма
Опис
Датум
Износ
1.
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино(Кавадарци)-Битола.
21/10/2016
2,239,000,000 мкд
36,406,504 
2.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Друштво за рударство и градежништво СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ Кратово
Изградба на брана "Речани" на Оризарска река, општина Кочани
09/12/2016
1,880,186,436 мкд
30,572,137 
3.
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово
- Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар
19/10/2016
1,782,270,000 мкд
28,980,000 
4.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Sintez Green Energy Cyprus Limited
Набавка на природен гас до 126.000.000Нм3
28/09/2016
1,676,367,000 мкд
27,258,000 
5.
Народна банка на Република Македонија
Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
05/10/2016
1,477,332,301 мкд
24,021,663 
6.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје
Природен гас до 86.000.000Nm3
25/01/2018
1,183,274,000 мкд
19,240,228 
7.
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово
Изградба на магистрален гасовод Делница Блок станица 5-Неготино со ГМРС Штип и ГМРС Неготино
08/06/2016
1,146,617,488 мкд
18,644,187 
8.
ЕВН Македонија АД- Скопје
Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје
Целосно електронски трифазни броила за директно приклучување
27/09/2016
950,136,000 мкд
15,449,366 
9.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ,АК-INVEST ДООЕЛ експ
Работи за изведба на Главен довод за наводнување од системот Равен - Речица
14/12/2016
907,409,592 мкд
14,754,628 
10.
Министерство за образование и наука
Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип
Изградба на Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
26/11/2015
784,641,590 мкд
12,758,400 
11.
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
Друштво за обезбедување и услуги СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Одржување на хигиена, услуги за тековно одржување, дактилографски услуги, услуги за обезбедување ПП заштита и услуги за оперирање со ТТ централи за органите на Државната управа
31/08/2015
660,834,855 мкд
10,745,282 
12.
Министерство за култура
Друштво за градежништво,трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје
Изградба на нов објект Драмски театар во Скопје
15/05/2017
627,015,885 мкд
10,195,380 
13.
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
Акционерско друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија
Еуродизел БС (D-E V)
14/01/2016
619,677,000 мкд
10,076,049 
14.
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Друштво за производство,трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Градежни работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје.
20/08/2015
612,902,378 мкд
9,965,892 
15.
АД Електрани на Македонија - Скопје
Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје
Услуга од ископ на јаглен и јаловина за ПЕ Рудници, РЕК Битола
13/10/2017
436,917,184 мкд
7,104,344 
16.
Управа за заштита на културното наследство
Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ,АК-INVEST ДООЕЛ експ
Набавка на работи
23/05/2016
433,368,965 мкд
7,046,650 
17.
Министерство за образование и наука
Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип
Изградба на Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
26/11/2015
432,939,675 мкд
7,039,670 
18.
Министерство за здравство
Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје
набавка на ЛЕКОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
14/08/2015
431,811,053 мкд
7,021,318 
19.
Министерство за здравство
Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје
НАБАВКА НА БИОХЕМИСКИ ТЕСТОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
08/10/2015
430,028,518 мкд
6,992,334 
20.
Министерство за здравство
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
НАБАВКА НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ И ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕКЕР И ИНСУЛИНСКИ ПУМПИ СО ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕРИОДОТ АВГУСТ 2016 – АВГУСТ 2018 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РМ
12/12/2016
425,847,345 мкд
6,924,347 
21.
Општина Центар
Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје
Изградба на основно општинско училиште во населба Капиштец – Општина Центар - Скопје
28/09/2016
403,793,748 мкд
6,565,752 
22.
Министерство за здравство
Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје
набавка на ЛЕКОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
19/08/2015
395,510,594 мкд
6,431,067 
23.
АД Електрани на Македонија - Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола
Услуга од помошна механизација на повик за хидрауличен багер - гасеничар и булдожер - гасеничар, за ПЕ Рудници, РЕК Битола
19/12/2016
377,600,000 мкд
6,139,837 
24.
АД Електрани на Македонија - Скопје
Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО
Услуга од ископ на јаглен и јаловина, за ПЕ Рудници РЕК Битола
03/11/2016
355,198,753 мкд
5,775,589 
25.
Министерство за култура
Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје
Изградба на објект со скулптурална композиција
01/09/2015
342,223,926 мкд
5,564,617 
26.
ЕВН Македонија АД- Скопје
Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV
01/11/2016
338,660,000 мкд
5,506,667 
27.
Општина Битола
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Изградба на северна трибина како функционален дел од I фаза од градба на фудбалски стадион во локалитетот ,, Тумбе Кафе” - Битола
23/08/2016
331,855,095 мкд
5,396,018 
28.
Јавно претпријатие за државни патишта
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Санација и рехабилитација на државен пат А1, делница Неготино – Демир Капија.
02/06/2016
305,619,999 мкд
4,969,431 
29.
ЕВН Македонија АД- Скопје
Фабрика КАРПОШ-Акционерско друштво за проектирање,производство и монтажа на бетонски префабрикати,станови,индустриски објекти,мостови и далноводи Скопје
центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли и ногари за надземни мрежи со номинален напон 0,4kV, 20 kV и 35 kV и центрифугирани армиранобетонски столбни трафостаници
17/04/2018
300,516,642 мкд
4,886,449 
30.
Јавно претпријатие за државни патишта
Нема фирма
Поправка и рехабилитација на регионални патишта
21/04/2017
300,000,000 мкд
4,878,049 
Податоците за јавните набавки се преземени од e-nabavki.gov.mk