TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

#
Нарачател
Фирма
Опис
Склучен
Објавен
Износ
1.
Општина Куманово
Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје
Изработка на техничка документација за поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација - „Поставување на заштитни столбчиња за разделување на пешачкиот и велосипедскиот сооб...
14/05/2018
22/05/2018
690,300 мкд
11,224 
2.
Општина Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАНТ МЕДИКА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Услуги за вршење на дезинсекција (ларвицидна) и дератизација на територија на Општина Куманово
07/05/2018
07/05/2018
705,875 мкд
11,478 
3.
Општина Куманово
Акционерско друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија
Моторни бензини и дизел гориво за моторни возила за потребите на Општина Куманово
27/04/2018
09/05/2018
1,787,057 мкд
29,058 
4.
Општина Куманово
Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје
Изработка на Основни проекти, Проекти за инфраструктура и Проекти за инфраструктура за измена на трасите на линиски инфраструктурни објекти во градежен реон на град Куманово
20/04/2018
04/05/2018
2,360,000 мкд
38,374 
5.
Општина Куманово
Друштво за производство,трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани
Средства за хигиена за потреби на Општина Куманово.
19/04/2018
24/04/2018
222,926 мкд
3,625 
6.
Општина Куманово
Друштво за градежништво,промет и услуги ХИДРО-КОНСУЛТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Изработка на основен проект на добивање на е-дозвола за изработка на техничка документација за фекална канализација за три села и тоа: дел од с.Лопате, дел од с.Речица, дел од с.Д...
17/04/2018
24/04/2018
664,576 мкд
10,806 
7.
Општина Куманово
Друштво за проектирање и услуги ХИДРО-ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
Изработка на основен проект на добивање на е-дозвола за изработка на техничка документација за водоводна мрежа и тоа: улици и населено место во Општина Куманово
17/04/2018
24/04/2018
760,864 мкд
12,372 
8.
Општина Куманово
Друштво за проектирање, изведување и истражување БАЛКАН - КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
Локација 1 (Позади ТЦ „Сума“) – КП 18518 со приближна површина до 1.000 м2, Локација 2 (Локалитет „Серава“) – КП 18021 со приближна површина до 1.400 м2, Локација 3 (Локалитет „Бе...
17/04/2018
25/04/2018
406,434 мкд
6,609 
9.
Општина Куманово
Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КООП ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Куманово
Реконструкција на дел од ул. „Иго Тричковиќ" - (слеп крак лево од ул. „Иго Тричковиќ“)
13/04/2018
16/04/2018
485,983 мкд
7,902 
10.
Општина Куманово
Друштво за производство,трговија и услуги МЗК МЕТАЛНА АНДОНОВ ДООЕЛ Штип
Набавка, транспорт и монтажа на урбана опрема за потреби на Општина Куманово
13/04/2018
23/04/2018
1,416,000 мкд
23,024 
11.
Општина Куманово
Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје
Изработка на основен проект на добивање на е-дозвола за водоснабдување на с. Пчиња во општина Куманово
13/04/2018
25/04/2018
1,416,000 мкд
23,024 
12.
Општина Куманово
Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје
Изработка на техничка документација фаза основен сообраќаен проект за поставување на средства за забавување на сообраќајот на територија на Општина Куманово со позитивна ревизија
02/04/2018
12/04/2018
613,600 мкд
9,977 
13.
Општина Куманово
Друштво за производство,трговија,инженеринг и услуги ИДС-КОМ ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово
Компјутери и опрема
27/03/2018
12/04/2018
897,750 мкд
14,598 
14.
Општина Куманово
Трговско друштво за промет и услуги АСКОМ Александар и Горан ДОО експорт-импорт Скопје
Печатачи
27/03/2018
12/04/2018
35,154 мкд
572 
15.
Општина Куманово
Друштво за производство,трговија и услуги СТЕРНА ДОО увоз-извоз,Скопје
Дигитален апарат за фотокопирање
27/03/2018
12/04/2018
232,300 мкд
3,777 
16.
Општина Куманово
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ Кочани
Телевизор и опрема
27/03/2018
12/04/2018
28,273 мкд
460 
17.
Општина Куманово
Друштво за услуги и посредување во едукацијата ЦЕРТИАДРИА ДОО Скопје
МОС (Microsoft Office Specialist) натпреварувачки пакет
27/03/2018
24/04/2018
88,500 мкд
1,439 
18.
Општина Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ФЛАЈ КЕМ ДООЕЛ Скопје
Набавка на ДРОН ( безпилотно летало ) со дополнителна опрема за потреби на Општина Куманово
27/03/2018
07/05/2018
129,800 мкд
2,111 
19.
Општина Куманово
Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци Василево
Реконструкција и санација на дел од кровна површина на „Човечки ресурси“ (мала зграда до МВР СВР Куманово) во Општина Куманово
26/03/2018
03/04/2018
326,388 мкд
5,307 
20.
Општина Куманово
Акционерско друштво за проиводство,сервисирање и промет МЗТ ПУМПИ ИНКОМ АД Скопје
Набавка за потопна пумпа за водоснабдување на с. Романовце
22/03/2018
05/04/2018
221,840 мкд
3,607 
21.
Општина Куманово
Друштво за градежништво,проектирање и трговија КАТ-ИНГ ГРАДБА ДОО Скопје
Изградба на атмосферска канализација на ул. „2“ и ул. „4“ околу затворен базен, собирен канал и пешачка патека во oпштина Куманово
19/03/2018
16/04/2018
930,076 мкд
15,123 
22.
Општина Куманово
Друштво за градежништво, трговија и услуги СВЕАН ИНВЕСТ ДОО Скопје
Реконструкција на опожарени и оштетени простории (канцеларии) во Општина Куманово.
13/03/2018
02/04/2018
320,960 мкд
5,219 
23.
Општина Куманово
Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Ревизија на основни (линиски) проекти за потреби на Општина Куманово
12/03/2018
02/04/2018
944,000 мкд
15,350 
24.
Општина Куманово
Друштво за трговија и услуги СОЛАС-ЕКС-ИМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Присилно административно извршување на правосилни извршни управни акти
07/03/2018
23/04/2018
1,416,000 мкд
23,024 
25.
Општина Куманово
Друштво за трговија и услуги МСС-МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје
Поставување и одржување-чистење на преносни тоалетни кабини на локациите во Куманово
02/03/2018
02/04/2018
307,000 мкд
4,992 
26.
Општина Куманово
Трговско Друштво за производство,електроника,автоматика и информатика ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Скопје
Услуги и резервни делови за одржување на 12 семафоризирани раскрсници во Општина Куманово
22/02/2018
02/04/2018
1,410,336 мкд
22,932 
27.
Општина Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги М ПЕТ ДООЕЛ Куманово
Одржување на телефонски централи сопственост на Општина Куманово.
21/02/2018
02/04/2018
96,000 мкд
1,561 
28.
Општина Куманово
Акционерско друштво за проектирање и изведување градежно-занаетчиски работи ЕНЕРГОМОНТ Скопје
Реконструкција на фекална канализација на дел од ул. „1“ (Никуљски пат) во населено место Карпош во Општина Куманово
20/02/2018
01/03/2018
1,935,200 мкд
31,467 
29.
Општина Куманово
Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КООП ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Куманово
Реконструкција на фекален канал на крак 1 од ул.,,Тонко Димков'' во Оштина Куманово
12/02/2018
02/04/2018
330,400 мкд
5,372 
30.
Општина Куманово
Друштво за производство,промет и услуги ИБРО-КОМЕРЦ 21 Ибраим и др.ДОО извоз-увоз с.Липково Липково
Реконструкција на крак од улица „Тонко Димков'' во Општина Куманово
09/02/2018
02/04/2018
590,000 мкд
9,593 
Податоците за јавните набавки се преземени од e-nabavki.gov.mk