TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

GUESTS

87interested
14going
2invited

Details


СЕЛЕКЦИЈА НА КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
Селектор: д-р Дејан Здравков

Втор ден / Day 2 (134 min.)
16.04. (понеденик/Monday), 18:30

1. ТАГАТА НЕМА ДА ТРАЕ ЗАСЕКОГАШ (The Sadness Will Not Last Forever / Het verdriet zal niet eeuwig duren, 2016)
реж. Алексеј Дмитриев / Alexei Dmitriev(RU/NL), 8’

Филмски есеј за тагата и надежта инспириран од последните зборови штоВинсент ван Гог ги упатува до својот брат Тео: „Тагата ќе трае вечно“...
---------------------------------------------------------------------------------
A film essay about sadness and hope inspired by the last words Vincent van Gogh said to his brother Theo “The sadness will last forever”.

2. ПИ (P, 2017)
реж. Маркус Ханиш / Marcus Hanisch (DE), 19’

Две суштества, еден идентитет. За да се ослободи од чувството навина, научникот „Пи“ ја пренесува сопствената трауматична меморијана девојка-андроид. Sci-Fi драма за потрагата по одговорот на едно однајстарите филозофски прашања – кој сум Јас?
-----------------------------------------------------------------------------------
Two beings, one identity. In order to easen the sense of guilt, the scientist “P” transfers his own traumatic memory to an android girl. A Sci-fi drama about the quest for the answer to one of the oldest philosophical questions – Who am I?

3. ГАЛАТЕЈА (Galatea, 2017)
реж.Кам Тис / Cam Thys (BE), 5’

Поетска рефлексија загубена во земја, во свет, каде што не припаѓа.Приказна за еден уметник и неговиот напор да го вдоми своетоуникатно доживување.
------------------------------------------------------------------------------------
A poetic reflection lost in a country, in a world, where it doesn’t belong. A story about an artist and his efforts to give home to his unique experience. 

4. ПРЕД (Before / Zanim, 2017)
реж. Михал Бјегански / Michał Biegański (PL), 20’

Аша е млада девојка која сфаќа дека е бремена, но реакцијата нанајблиските ја исправа пред сета тегобност на изборот. Нежно обоеномедитативно тонење во едно мачно времетраење во кое Аша треба дасе соочи со својата одлука, пред...
-------------------------------------------------------------------------------------
Asha is a young girl who finds out she’s pregnant, but the reaction of those close to her faces her with the complexity of choice. A gentle, meditative sinking into a nauseous period in which Asha has to face her decision, before...

5. МАМО, СЕ ВРАТИВ (Mum, I'm Back / Μαμά, γύρισα, 2017
 реж. Димитрис Кацимирис / Dimitris Katsimiris (GR), 5’

Едноставно но моќно филмско остварување, со јасен и енергичензаплет, кое ја тематизира чувствителната проблематика за можностаод реализација на една автентична персонализација средеконзервативната заедница.
-------------------------------------------------------------------------------------
A simple yet powerful film, with a clear and energetic twist, concerning the sensitive topic of the possibilities of authentic self-realization in the middle of a conservative society.

6. ИНСТАЛИРАЊЕ НА СТРАВОТ (The fear installation / A instalação do medo, 2016)
реж. Рикардо Лејте / Ricardo Leite (PT), 15’

Краток филм за човековиот страв кој инхибира и ја разјадуваегзистенцијата, и за тоа што се случува кога настанува инверзија вопирамидата на моќта, а улогите на доминација одеднаш се превртат.
----------------------------------------------------------------------------------------
A short film about human fear inhibiting and eating up existence, and what happens when the pyramid power will get inverted and the domination roles get swapped.

7. ОДРАЗ (Reflection, 2017)
реж. Батухан Ибрахим / Batuhan Ibrahim (MK), 8’

Суптилен визуелен автопортрет, интимно патување низ имагинарендијалог, и внурнување во себе во потрагата по сопственатаметафизичка основа.
--------------------------------------------------------------------------------------
A subtle visual self-portrait, intimate journey through imaginary dialogue, diving inside on a quest for one's own metaphysical basis.

8. СÈ Е ВО РЕД (Everything's Ok / Já Passou, 2016) реж.Себастиао Салгадо и Педро Патросињо / Sebastião Salgado & Pedro Patrocínio (PT), 16’

Инспириран од краткиот расказ на Соеjро Переира Гомеш (SoeiroPereira Gomes) - „Случај без особено значење“, напишан за времена диктатурата на Салазар, филмот ја раскажува приказната заборбата на сиромашниот Жоао да го спаси својот болен син.Воедно тој јасно илустрира дека и седумдесет години подоцнаистата рамнодушност и социјални диспаритети сè уште преовладуваат во Португалија.
----------------------------------------------------------------------------------------
Inspired by the short story by Soeiro Pereira Gomes –“A case without particular significance”, written during the Salazar dictatorship, the film tells the story of poverty-stricken Joao struggling to save his sick son. At the same time, a clear illustration that, even seventy years later, the same indifference and social disparity are prevalent in Portugal.

9. ЗБОРОВИТЕ ИМААТ КРИЛЈА (Words Fly Away / Söz Uçar, 2017)
реж. Туфан Таштан / Tufan Taştan (TR), 4’

Духовита филмска етида во чест на „Тие кои цветаа од книгите...“, кои за многумина станаа симбол на граѓанската непослушност во Турција.
---------------------------------------------------------------------------------------
A humorous film etide in honor of “Those who blossomed from books...”– for many a symbol of civil disobedience in Turkey.

10. АБРАКСАС (Abraxas, 2016)
реж. Лиор Наџар / Lior Nadjar (FR), 17’

Лучија живее далеку од илузијата на светот околу неа и одбива дасе интегрира. Нејзините ноќни активности се екстатички патувањакако еден вид опсесивна потрага по знаење кое ослободува.Филмот е инспириран од Седумте проповеди за мртвите (TheSeven Sermons to the Dead) на Карл Густав Јунг.
---------------------------------------------------------------------------------------
Lucia lives far away from the illusion of the world around her and refuses to integrate. Her nocturnal activities are ecstatic journeys and a kind of obsessive quest for knowledge that sets free. The film is inspired by the 'Seven sermons to the Dead' by Carl Gustav Jung.

11. MODERNE KUNST (2017)
реж. Марко Шантиќ / Marko Šantić (SI), 17’

Со својата форма, енергија и симболика, новата изложба започнува да го вознемирува „хармоничниот“ брак на Бојан. Комична приказна за брачна криза пренесена низ призмата на современата уметност.
-----------------------------------------------------------------------------------------
With its form, energy and symbolism, a new exhibition starts shaking up Bojan’s “harmonious” marriage. A comic story about a marital crisis told through the prism of contemporary art.