TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Thursday, Oct 12 at 19:30h - Oct 18 at 22:00h

Already started

GUESTS

162interested
72going
528invited

Details


Eдинаесетто издание на МТФ СкупиФестивал.
12. - 18. 10. 2017, Младински Културен Центар - Скопје.
Еdicioni i njëmbëdhjetë i FNT SkupiFestival.
12. - 18.10. 2017, Qendra Kulturore Për Të Rinj - Shkup.
11th edition of ITF SkupiFestival. 
12.-18.10. 2017, Youth Cultural Center - Skopje.

12.10.2017 19:30  - Сули Ан, Стара Чаршија
ТЕАТАР „АНДОН ЧАЈУПИ“ - КОРЧА, АЛБАНИЈА
„КУЌАТА НА БЕРНАРДА АЛБА“
12.10.2017 19:30 - Suli An, Çarshia e Vjetër
TEATRI „ANDON ZAKO ÇAJUPI ’’ - KORÇË
“SHTËPIA E BERNARDA ALBËS”
12.10.2017 19:30 - Suli An, Old Bazzar
ТHEATRE „ANDON ZAKO CAJUPI ”- KORCE, ALBANIA
“THE HOUSE OF BERNARDA ALBA”
----------------------------------------------------------------------------------
13.10.2017 20:00 - MКЦ - Сала Фросина
ТЕАТАР „У МОСТА“- ПЕРМ, РУСИЈА
„ЅВЕРОТ“
13.10.2017 20:00 - QKR (MKC) - Salla Frosina
TEATRI „U MOSTA“ - PERM, RUSIA
“BISHA”
13.10.2017 20:00 - YCC - Frosina Hall
THEATRE „U MOSTA“- PERM, RUSSIA
“THE BEAST”
----------------------------------------------------------------------------------
14.10.2017 20:00 - MКЦ - Сала Фросина
ГРАДСКИ ТЕАТАР ЃАКОВИЦА - ЃАКОВИЦА, KОСОВО
„МАЧЕНИК“
14.10.2017 20:00 - QKR (MKC) - Salla Frosina
TEATRI I QYTETIT TË GJAKOVËS - GJAKOVËS, KOSOVË
“MARTIR”
14.10.2017 20:00 - YCC - Frosina Hall
CITY THEATRE OF GJAKOVICA - GJAKOVICA, KOSOVO
“MARTYR”
----------------------------------------------------------------------------------
15.10.2017 20:00 - MКЦ - Сала Фросина
СОЛО УМЕТНИК - ТЕЛ АВИВ, ИЗРАЕЛ
„ПУШИ КАКО МАЖ“
15.10.2017 20:00 - QKR (MKC) - Salla Frosina
ARTIST SOLO – TEL AVIV, IZRAEL
“TYMOS SI NJË BURRË”
15.10.2017 20:00 - YCC - Frosina Hall
SOLO ARTIST - TEL AVIV, ISRAEL
“SMOKE LIKE A MAN”
----------------------------------------------------------------------------------
16.10.2017 20:00 - MКЦ - Сала Фросина
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА - БЕЛГРАД, СРБИЈА
„ВИЗИИ ОД СРЕБРЕНИОТ ВЕК“
16.10.2017 20:00 - QKR (MKC) - Salla Frosina
QENDRA PËR DEKONTIMINIMIN KULTUROR - BEOGRAD, SERBIA
“VIZIONE NGA SHEKULLI I ARGJENDTË”
16.10.2017 20:00 - YCC - Frosina Hall
CENTER FOR CULTURAL DECONTAMINATION - BELGRADE, SERBIA
“VISIONS FROM THE SILVER AGE”
----------------------------------------------------------------------------------
17.10.2017 20:00 - MКЦ - Сала Фросина
ЈИРЈИРАК ТЕАТАРСКА КОМПАНИЈА - ТЕХЕРАН, ИРАН
“ЗБОРУВАЈ МЕДЕА”
17.10.2017 20:00 - QKR (MKC) - Salla Frosina
KOMPANIA TEATRORE JIRJIRAK - TEHERAN, IRAN
“FOL MEDEA”
17.10.2017 20:00 - YCC - Frosina Hall
JIRJIRAK THEATRE COMPANY - TEHRAN, IRAN
“SPEAK MEDEA”
----------------------------------------------------------------------------------
18.10.2017 20:00 - MКЦ - Сала Фросина
НАЦИОНАЛЕН ТЕАТАР ,, ИВАН ВАЗОВ “ - СОФИЈА, БУГАРИЈА
„СЛУГИНКИТЕ“
18.10.2017 20:00 - QKR (MKC) - Salla Frosina
TEATRI KOMBËTAR ,, IVAN VAZOV “ - SOFJE, BULGARIA
“SHËRBËTORET”
18.10.2017 20:00 - YCC - Frosina Hall
NATIONAL THEATRE ,, IVAN VAZOV “ - SOFIA, BULGARIA
”THE MAIDS”

-website: http://www.skupifestival.org.mk/en/Manifestation
-tickets: http://mktickets.mk/
              https://www.karti.com.mk/
-info tickets: 02/ 3 080-111