TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

GUESTS

49interested
9going
1invited

Details


КРАЈ МЕНЕ (Beside Me / Coborâm la prima, 2017)
Режија: Теди Некула/Tedy Necula (RO), 84 мин.

Подземната железница во Букурешт е блокирана во утринските часови, само еден ден по ужасниот пожар во еден од ноќните клубови на главниот град со голем број починати или поврдени млади луѓе. Овој инспиративен филм на младиот романски режисер Теди Некула, на кој истовремено може да се гледа и како на социјален експеримент, претставува алегориска приказна за самиот свет и за односите во него. Луѓето тргнати на пат почнуваат да разговараат еден со друг. Што се случува кога времето, магично или механички, ќе застане за еден момент... или за половина час? Кога другиот сум јас, а јас сум другиот и кога времето „изгубено“ може да се претвори во време „добиено“ (пријател, искуство, разговор). На крајот на патот претворен во патешествие, некој излегува променет.

16 април (понеделник), 21:30 часот
-------------------------------------------------------------------------------
BESIDE ME - The Bucharest subway is blocked in the morning hours the day after a horrible fire accident in one of the night clubs of the capital, with a large number of young people killed and injured. This inspirational film by the young Romanian director Tedy Necula, which can also be seen as a sort of social experiment, is an allegorical story about the world itself and the relations governing it. Commuting people start talking to each other. What happens when time, by magic or accident, stops for a moment… or half an hour? When the other becomes me, and I become the other, when the time “lost” can become time “gained” (friend, experience, conversation). At the end of the road, after the journey, someone gets changed.

April 16 (Monday), 21:30