TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Kic Qik

Wednesday, Dec 4 at 20:00h - 23:00h

Already started

Filharmonia E Maqedonisë

GUESTS

105going
164interested

Details


КИЦ - Скопје ве поканува на концертот на тенорот Мустафа Имери - Таfa & Friends, кој ќе се одржи на 04.12.2019 год., во камерната сала на Филхармонија на Република Северна Македонија. Ќе учествуваат: Мустафа Имери - тенор, Зана Абази Рамадани - сопран, Бесарта Муртезани - сопран, Ева Живковска - сопран, Исмет Вејсели - тенор, камерен оркестар сo диригент Бехар Весели и Охуgen Band.
Картите за овој концерт се гратис и можат да се земат во КИЦ - Скопје. За повеќе информации - 070/727-397.

Тë nderuar,
QIK - Shkup ju fton në koncertin e tenorit Mustafa Imeri - Tafa & Friends, i cili do të mbahet më 04.12.2019 në sallën kamertale të Filharmonisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Marrin pjesë: Mustafa Imeri - tenor, Zana Аbazi Ramadani - sopran, Besarta Murtezani - sopran, Eva Zhivkovska - sopran, Ismet Vejseli - tenor, orkestri kamertal me dirigjent Behar Veseli dhe Oxygen Band.
Biletat për koncertin janë falas dhe mund të mirren në QIK - Shkup. Për më shumë informacione - 070/727-397.