TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Hosted by: Музеј на современата уметност Скопје / Museum of Contemporary Art Skopje

Friday, Dec 6 at 20:00h - Dec 10 at 22:00h

Already started

Muzej na Sovremena Umetnost

GUESTS

66going
286interested

Details


МСУ филм и видео // Пејзажи на совеста

Доколку постоjат материјално, технолошко и индустриско загадување кои ја изложуваат климата на очигледни ризици, тогаш постои и уште едно, невидливо, загадување што го загрозува нашето време- културно загадување кое го имаме пренесено во нашите долготрајни мисли, чуварите на оваа Земја, на човечноста и на сите нешта. Ако не се бориме против второво, ќе ја изгубиме битката со првото.

Природниот договор,
Мајкл Серес (1990)

Пејзажи на совеста ги истражува врските меѓу материјалното, технолошкото, индустриското и културното загадување, гледајќи го светот како вмрежан екосистем составен од различнo-конфигурирани, историско-динамични контакт зони наместо како збир од различни, одвоени екосистеми. Во фокусот на оваа изложба е потребата за поголема политичка, сеизмичка промена, отфрлајќи ги потенцијалните дискусии за      единките во/ и животните средини: форма на благосостојба обликувана според класни и расни уверувања.

Заробени во сопствените моќи и ограничените животни сфери, посветено создаваме свет полн спектакли издигнат врз историското насилство, каде Земјата и водата се ништо повеќе од обичен украс. 
Па така, не успеваме да го осознаеме светот.

Изложбата содржи 11 фотографии, 8 видео-инсталации, од нови и признаени автори,      и 4 филмски уметнички дела. Фотографиите и видеата се распоредени низ галерискиот простор без строго-утврден редослед, а секоја инсталација е претставена во нејзината сопствена средина. Видеата и филмовите имаат различно времетраење: 9 до 106-минутни видеа прикажувани без престан, како и филмови со различна должина.

Пејзажи на совеста се реализира во соработка со Право Људски Филм Фестивалот од Сараево.

Кураторкa на изложбата e Кумјана Новакова, во соработка со Диого Переира. Визуелниот идентитет и графички дизајн е на Елена Диновска Зарапчиев.

Уметници
Мила Паниќ, Карлос Касас, Урсула Биман, Арјуна Нојман и Дениз Фереира да Силва, Јунес Бен Слимане, Патрик Содерлунд, Ругил Барзџукаите, Хироацо Сузуки и Росана Торес, Тамер Хасан и Арманд Јервант Туфенкиан.


Филмска програма на изложбата

07. 12. 2019 / 18 часот
Гробишта
Карлос Касас
Франција, Обединето Кралство | 2019 | 85’

07. 12. 2019 /19.30 часот
Разговор: Карлос Касас, Мила Паниќ, Диого Переира, Кумјана Новакова

08. 12. 2019 / 18 часот
Растење
Тамер Хасан, Арманд Јервант Туфенкиан
САД | 2018 | 48’
Земја
Хироацо Сузуки, Росана Торес
Португалија | 2018 | 60’

10. 12. 2019 / 18 часот 
Кисела шума
Ругил Барзџукаите
Литванија | 2018 | 63’MoCA Film and Video // Conscious Landscapes

If there is a material, technological, and industrial pollution, which exposes weather to conceivable risks, then there is also a second pollution, invisible, which puts time in danger, a cultural pollution that we have inflicted on long-term thoughts, those guardians of the Earth, of humanity, and of things themselves. If we don't struggle against the second, we will lose the fight against the first.
The Natural Contract,
Michel Serres (1990)

Conscious Landscapes seeks to explore the links among the material, technological, industrial and cultural pollution, looking at the globe as a webbed ecosystem made of variously configured, historically dynamic contact zones, rather than as an assemblage of different and distinct ecosystems. The exhibition centers on the need for a larger political seismic shift, discarding the possibility to discuss about individuals in / plus environments: a form of well-being modelled on class- and race-based notions.
Imprisoned in our powers and narrow domains, we are centered on creating a world of spectacle that builds up on the violence of history, where the earth and waters are a mere décor.
Thus, we fail to perceive the world.

The exhibition comprises of 11 photographs, 8 video installations by both raising and accomplished artists, and 4 cinema artworks. The photographs and video works are laid out across the gallery space, in a non- order, where each installation is presented in its own distinct environment. The videos and cinema works are of varying lengths ranging from a 9-minute to 106-minute loop to variable lengths of narrative cinematic work.

Conscious Landscapes is realized in cooperation with the Pravo Ljudski Film Festival Sarajevo.

The programme is curated by Kumjana Novakova, in cooperation with Diogo Pereira. Visual identity and graphic design is signed by Elena Dinovska Zarapciev.

Artists
Mila Panic, Carlos Casas, Ursula Biemann, Arjuna Neuman and Denise Ferreira da Silva, Younes Ben Slimane, Patrik Söderlund, Rugilė Barzdžiukaitė, Hiroatsu Suzuki and Rossana Torres, Tamer Hassan and Armand Yervant Tufenkian.


Exhibition Film Programme

07. 12. 2019 / 18h00
Cemetery
Carlos Casas
France, UK | 2019 | 85'

07. 12. 2019 /19h30
Discussion: Carlos Casas, Mila Panic, Diogo Pereira, Kumjana Novakova

08. 12. 2019 / 18h00
Accession
Tamer Hassan, Armand Yervant Tufenkian
USA | 2018 | 49'
Terra (Earth)
Hiroatsu Suzuki, Rossana Torres
Portugal | 2018 | 60'

10. 12. 2019 / 18h00
Acid Forest
Rugilė Barzdžiukaite

Lithuania | 2018 | 63'