000047 Социјални бенефиции 000401 Основни плати 000402 Придонеси за социјално осигурување 000403 Останати придонеси од плати 000404 Надоместоци 000411 Финансирање на нови програми и потпрограми 000412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 000413 Тековни резерви (разновидни расходи) 000414 Резерви за капитални расходи 000420 Патни и дневни расходи 000421 Комунални услуги 000423 Материјали и ситен инвентар 000424 Поправки и тековно одржување 000425 Договорни услуги 000426 Други тековни расходи 000427 Привремени вработувања 000431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 000432 Трансфери до Агенцијата за вработување 000433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 000441 Дотации од ДДВ 000442 Наменски дотации 000443 Блок дотации 000451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 000452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 000453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт 000461 Субвенции за јавни претпријатија 000462 Субвенции за приватни претпријатија 000463 Трансфери до невладини организации 000464 Разни трансфери 000465 Исплата по извршни исправи 000471 Социјални надоместоци 000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ 000473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 000474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 000480 Купување на опрема и машини 000481 Градежни објекти 000482 Други градежни објекти 000483 Купување на мебел 000484 Стратешки стоки и други резерви 000485 Вложувања и нефинансиски средства 000486 Купување на возила 000487 Капитални трансфери до вонбуџетски фодови 000488 Капитални дотации до ЕЛС 000489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 000492 Отплата на главнина кон домашни институции 000493 Отплата на главнина до други нивоа на власт 401110 Основни плати -функционери 401120 Основни плати - државни службеници 401130 Основни плати - други вработени 401140 Основни плати - работници во ДКП 401150 Основни плати - наставници во странство 401160 Работа на определено време 401210 Плата за прекувремена работа 401220 Плата за време на празници 401230 Плата за работа во ноќна смена 401240 Плата за дежурства 401250 Функционален додаток 401290 Други додатоци на плата 401310 Персонален данок на доход од плата 401320 Персонален данок на доход од надоместоци 402110 Основни придонеси за ПИО 402120 Придонес за бенифициран стаж 402190 Други придонеси за ПИО 402210 Основни придонеси за здравство 402220 Основен придонес за професионално заболување 402290 Други придонеси за Фондот за здравство 402310 Основни продонеси до Агенцијата за вработување 402390 Други придонеси до Агенцијата за вработување 403110 Останати придонеси 404110 Надомест за годишен одмор 404120 Надомест за теренска работа 404130 Надомест за одвоен живот 404140 Надомест за дежурства 404150 Други надоместоци 411110 Финансирање на нови програми и потпрограми 412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 413110 Тековни резерви (разновидни расходи) 414110 Капитални резерви 420110 Патување во земјата - хранарина (дневница) 420120 Патување во земјата - патни расходи 420130 Патување во земјата - сместување 420140 Патување во земјата - споредни расходи 420210 Патување во странство - хранарина (дневница) 420220 Патување во странство - патни расходи 420230 Патување во странство - сместување 420240 Патување во странство - споредни расходи 421110 Електрична енергија 421120 Водовод и канализација 421130 Ѓубретарина 421140 Градска рента 421150 Медицински отпад 421190 Други комунални такси и услуги 421210 Централно греење 421220 Дрва 421230 Јаглен 421240 Течни горива 421290 Други материјали за греење 421310 Пошта 421320 Телефон и телефакс 421390 Други трошоци за комуникација 421410 Горива и масла (моторни возила) 421420 Регистрација на моторни возила 421430 Транспорт на стоки 421440 Транспорт на луе 423110 Канцелариски материјали 423120 Списанија 423190 Други административни материјали 423210 Материјали за АОП 423310 Униформи 423320 Обувки 423330 Постелнина 423410 Прехранбени продукти и пијалаци 423510 Лекови 423520 Вакцини 423530 Стоматолошки материјали 423540 Ортопедски средства и инплантанти 423550 Санитетски материјали 423590 Други медицински материјали 423610 Наставно-образовни помагала 423620 Училишни материјали 423710 Средства за одржување на хигиена 423720 Материјали за разни поправки 423810 Ситен инвентар 423820 Амбалажа 423830 Резервни делови 423910 Други материјали за специјална намена 423990 Други материјали 424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови 424120 Поправки и сервисирање на товарни возила 424130 Поправки и сервисирање на авиони и хеликоптери 424140 Поправки и сервисирање на пловни објекти 424190 Поправки на други возила 424210 Одржување на згради 424220 Услуги за обезбедување на објекти 424230 Дезинфекција 424310 Одржување на мостови 424320 Одржување на автопати 424330 Одржување на аеродроми 424390 Одржување на други градби 424410 Поправки и одржување на мебел 424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема 424430 Поправки и одржување на машини 424440 Поправки и одржување на друга опрема 424510 Одржување на зелени површини околу згради 424590 Одржување на други зелени површини 425110 Изнајмување на канцелариски простор 425120 Изнајмување на магацински простор 425130 Изнајмување на друг тип на простор 425140 Изнајмување на канцелариска опрема 425150 Изнајмување на моторни возила 425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени 425210 Провизија за платен промет 425220 Банкарска провизија 425230 Осигурување на вработени (несреќи 425240 Осигурување за повреда и инвалидитет 425250 Осигурување на недвижности и права 425260 Осигурување на моторни возила 425270 Осигурување на воздухоплови 425290 Други финансиски услуги 425310 Правни услуги 425320 Судски вештачења 425330 Судски преведувачи 425340 Судска експертиза 425350 Судски курирски услуги 425360 Плаќање на судски такси 425410 Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство 425420 Примарна здравствена заштита 425430 Специјалистичко - консултативна здравствена заштита 425440 Болнички услуги 425450 Здравствени услуги во странство 425460 Ортопедски услуги 425490 Други здравстевени услуги 425510 Ветеринарни услуги 425520 Заштита од штетници во земјоделството 425530 Уништување на штетни животни 425540 Земјоделски производни услуги 425610 Услуги за заштита на водите 425620 Метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања 425630 Испитување на кавалитетот на водите и воздухот 425640 Изработка на просторни и урбанистички планови 425710 Обука за техничка култура 425720 Услуги за развој на наставниот план и програма 425730 Инструктори на кратки курсеви 425740 Дополнителни активности 425750 Услуги за вонучилишни образовни активности 425760 Превозни услуги во образованието 425790 Други образовни услуги 425910 Преведувачи 425920 Услуги за копирање 425930 Научно истражување (вклучувајќи статистичко истражување) 425940 Рушење на објекти 425950 Плаќања за користење на приватен имот во одбраната 425960 Пренос на програмите на МРТВ преку сателит 425970 Консултантски услуги 425980 Надзор над одржување на изградбата 425990 Други договорни услуги 426110 Членарини во меународни организации 426120 Членарини во домашни организации 426210 Расходи за репрезентација 426310 Семинари и конференции 426410 Објавување на огласи 426610 Плаќање на јавни давачки 426990 Други оперативни расходи 427110 Привремени вработувања 431110 Трансфери до Фондот за ПИОМ утврдени со закон 431910 Други трансфери до Фондот за ПИОМ 432110 Трансфери за невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување 432910 Други трансфери до Агенцијата за вработување 433110 Придонес за здравствено осигурување за невработени лица 433210 Придонес за здравствено осигурување за пензионери 433910 Други трансфери до Фондот за здравствено осигурување 441110 Дотации од ДДВ 442110 Издавачка дејност 442120 Библиотечна дејност 442130 Филмска дејност 442140 Сценско-уметничка дејност 442150 Заштита на недвижно културно наследство 442160 Ликовно творештво и галериска дејност 442170 Културно уметнички манифестации 442180 Музејска и кинотечна дејност 442190 Други трансфери од областа на културата 442210 Тековно одржување во дејноста основно образование 442220 Тековно одржување во дејноста средно образование 442230 Поддршка на ученички домови 442240 Превоз на ученици од основното образование 442310 Поддршка на градинки 442320 Поддршка на старски домови 442410 Дотации за активности на територијалните противпожарни единици 442910 Други наменски дотации 443110 Блок дотации по одделни намени 444110 Дотации за делегирани одделни надлежности 451110 Каматни плаќања кон Меународниот монетарен фонд 451210 Каматни плаќања кон Светската банка 451310 Каматни плаќања кон Европската унија 451410 Каматни плаќања кон други мултилатерални кредитори 451510 Каматни плаќања кон Парискиот клуб на кредитори 451610 Каматни плаќања кон Лондонскиот клуб на кредитори 451910 Каматни плаќања кон други билатерални кредитори 452110 Камата на задоцнет поврат на ДДВ 452210 Камата на државни записи 452310 Камата на домашни обврзници 452410 Камата на кредити 453110 Камата на краткорочни позајмувања од централниот буџет 461110 Субвенции за цени 461120 Субвенции за железнички сообраќај 461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија 461140 Субвенции за стечајни претпријатија 461150 Субвенции за јавни гласила 461190 Субвенции за други институции 461210 Субвенции за јавни финансиски претпријатија 462110 Субвенции за приватни нефинансиски претпријатија 462210 Субвенции за приватни финансиски претпријатија 463110 Трансфери до здруженија на граани и фондации 463120 Трансфери до спортски клубови 463130 Трансфери до Македонскиот олимписки комитет 463140 Трансфери до организации кои се грижат за постари лица и хендикепирани деца 463150 Трансфери до месни заедници 463160 Трансфери до хуманитарни организации 463170 Трансфери до политички партии 463190 Останати трансфери до невладини организации 464110 Стипендии за студенти 464120 Стипендии за поддршка на млади таленти 464130 Стипендии за последипломски студии 464210 Плаќања за сместување на ученици од средно образование 464220 Плаќања за сместување на ученици од основно образование 464230 Плаќања за студентски домови 464310 Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби 464410 Државни награди 464420 Државни одликувања 464910 Плаќање по судски решенија 464920 Надоместоци на грааните во извршување на правата и должностите во одбраната 464930 Плаќање кон неоправдано осудени лица 464940 Трансфери при пензионирање 464990 Други трансфери 464991 СУБВЕНЦИЈА ЗА КУЌА-СТАН 465110 Главен долг по извршни исправи 465120 Камата по извршни исправи 465130 Трошоци по извршни исправи 465210 Исплата по пресуди од судот за човекови права-Стразбур 465310 Главен долг по судски порамнувања 465320 Камата по судски порамнувања 465330 Трошоци по судски порамнувања 471110 Социјална парична помош 471120 Постојана парична помош 471130 Паричен надоместок за помош и нега 471140 Здравствена заштита на корисници на социјална помош 471150 Надоместок за скратено работно време 471160 Еднократна парична помош и помош во натура 471210 Детски додаток 471220 Посебен детски додаток 471230 Помош за новороденчиња 471240 Помош за деца без родители и родителска грижа 471250 Плаќања за образование 471260 Родителски додаток за дете 471270 Право на домување 471280 Надоместок за сместување и згрижување во згрижувачко семејство 471290 Сместување во установи на деца без родители и родителска грижа 471410 Помош за лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој 471420 Дневно и привремено згрижување 471510 Социјална помош за стари лица 471610 Помош за азиланти 471620 Помош за бегалци од други земји 471630 Помош за внатрешно раселени лица 471710 Надоместок за семејства чиј хранител е на отслужување во АРМ 471720 Помош за воени инвалиди и лица кои биле политички затвореници 471730 Помош на цивилни инвалиди од војна 471810 Помош за здравствена заштита на растенијата 471820 Помош за здравствена заштита на животните 471910 Исплати за осудени лица 471920 Исхрана за бездомници и други социјални лица 471930 Погребни трошоци за лица корисници на социјална помош 471990 Друга социјална помош 472110 Плаќања до пензионери од Фондот за ПИОМ 472210 Плаќања до инвалидите од Фондот за ПИОМ 472310 Плаќање по основа на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 472410 Придонеси за здравствено осигурување на пензионери 472910 Исплати за солидарен фонд за починати корисници на пензии 472920 Други исплати од Фондот за ПИОМ 473110 Бенефиции за невработени лица 473210 Надоместоци за преквалификации 473310 Надоместоци за вработување на хендикепирани лица 473410 Придонеси за здравствено осигурување 473510 Придонеси за пензиско осигурување на невработени лица 473910 Други плаќања од Агенцијата за вработување 474110 Надоместок за боледување 474210 Надоместок за патни расходи 474310 Надоместок за породилно отсуство 474910 Други надоместоци за здравствено осигурување 480110 Купување на канцелариска опрема 480120 Купување на медицинска опрема 480130 Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема 480140 Купување на информатичка и видео опрема 480150 Купување на кујнска опрема 480160 Купување на опрема за греење и климатизација 480170 Геодетска опрема 480180 Купување на опрема за воздухоплови 480190 Купување на друга опрема 480210 Купување на земјоделски машини 480220 Купување на машини за изградба 480290 Купување на други машини 480310 Плаќање на ДДВ за опрема купена од донации 481110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти 481120 Набавка или нова изградба на станбени објекти 481130 Реконструкција на станбени објекти 481210 Подготвување проекти на деловни објекти 481220 Набавка или нова изградба на деловни објекти 481230 Реконструкција на деловни објекти 482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици 482120 Изградба на улици 482130 Реконструкција на улици 482210 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на мостови 482220 Изградба на мостови 482230 Реконструкција на мостови 482310 Подготвување проекти 482320 Изградба на пречистителни станици и колектори 482330 Реконструкција на пречистителни станици и колектори 482410 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на депонии за отпад 482420 Изградба на депонии за отпад 482430 Реконструкција на депонии за отпад 482510 Подготвување проекти вклучвајќи дизајн на средства за телекомуникација 482520 Купување на средства за телекомуникација 482530 Реконструкција на средства за телекомуникација 482610 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на споменици 482620 Изградба на споменици 482630 Реконструкција на споменици 482710 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување 482720 Изградба на капацитети за водоснабдување 482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдување 482810 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката 482820 Изградба на капацитети во енергетиката 482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката 482840 Трошоци за подготвување проекти за минерални суровини 482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти 482920 Изградба на други објекти 482930 Реконструкција на други објекти 482940 Надзор над изградбата 483110 Купување на канцелариски мебел 483120 Купување на училишен мебел 483190 Купување на друг мебел 484110 Купување на прехранбени производи 484120 Купување на индустриски производи 484130 Купување на лекови и санитетски материјали 484190 Други стратешки резерви 485110 Пошумување 485120 Купување животни 485210 Книжевни и уметнички оригинали 485220 Патенти 485230 Компјутерстки софтвер 485310 Музејски експонати 485320 Уметнички дела 485410 Земјиште 485420 Надомест за одземен имот 485430 Подземни богатства 485440 Основни геолошки истражувања 485490 Други природни богатства 485510 Депозити 485520 Хартии од вредност што не се акции 485530 Кредити за општините 485540 Студентски кредити во образованието 485550 Кредити за јавни претпријатија 485560 Кредити за приватни претпријатија 485570 Плаќање по гаранции 485580 Акции и друг капитал 485590 Позајмици 485610 Депозити 485620 Должнички хартии од вредност 485630 Кредити 485640 Акции и друг капитал 485650 Капитал во меународни финансиски институции 485710 Книги за библиотеки и учебници 486110 Купување на моторни возила 486120 Купување на камиони 486130 Купување на пловни објекти 486140 Купување на воздухоплови 486190 Купување на други моторни возила 487110 Капитални трансфери до Фондот за ПИОМ 487210 Капитални трансфери до Агенцијата за вработување 487310 Капитални трансфери до Фондот за здравствено осигурување 487410 Капитални трансфери до Агенција за државни патишта 488110 Капитални дотации за подрачја со специфични развојни потреби и развој на села 488190 Други капитални дотации 489110 Капитални субвенции за јавни здравствени установи 489190 Капитални субвенции за други јавни нефинансиски претпријатија 489210 Капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија 489310 Капитални субвенции за приватни нефинансиски претпријатија 489410 Капитални субвенции за приватни финансиски претпријатија 489510 Капитални трансфери за невладини организации 489610 Капитални трансфери за развој на плански региони 491110 Отплата на главнина по долгорочни заеми од ММФ 491120 Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка 491130 Отплата на главнина по долгорочни заеми од Европската унија 491140 Отплата на главнината од заемите на други мултилатерални кредитори 491150 Отплата на главнината од заемите на Лондонскиот клуб на кредитори 491160 Отплата на главнината од заемите на Парискиот клуб на кредитори 491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори 492110 Отплата на главнина на среднорочни обврзници 492120 Отплата на главнина на долгорочни обврзници 492210 Отплата на главнина на државни записи 492310 Отплата на главнина на краткорочни позајмувања од банки 492320 Отплата на главнина на долгорочни позајмувања од банки 493110 Отплата на главнината на краткорочни позајмувања од централниот буџет 493210 Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет 711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон 711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот 711113 Данок на пензии 711114 Данок на плати остварени во странство 711115 Данок на примања остварени по основа на договор за дело 711116 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход 711117 Данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор, на трговски друштва, на членови на МАНУ, судии поротници, вешти лица и слично 711118 Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска дејност 711119 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по одбивка 711120 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по решение на органот за јавни приходи 711121 Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост 711122 Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката 711123 Данок на доход на приходи од капитал - од камата 711124 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на недвижности 711125 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на хартии од вредност 711126 Данок на доход на приходи од добивки - од игри на среќа и други наградни игри 711127 Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи, освен од даночни обврзници кои се занимаваат со занаетчиска дејност 711128 Данок на доход на други видови приходи 711129 Камата за ненавремено плаќање на персонален данок од доход 711130 Данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон 711131 Данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот 711132 Данок на други лични примања остварени во странство 711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност 711134 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според вистински доход 711135 Данок на доход на приходи од самостојна дејност според паушално утврден нето приход 711136 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од учество во капиталот 711137 Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи, од даночни обврзници кои се занимаваат со занаетчиска дејност 711138 Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи 711139 Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход 711140 Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност 711211 Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови 711212 Месечни аконтации на данок на добивки за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица 711213 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови 711214 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници-корисници 711215 Камата за ненавремено плаќање на данокот на добивка 711216 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица 711217 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица 711218 Задржан данок на приход од дивиденди, платен на странски правни лица 711219 Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на странски правни лица 711220 Задржан данок на приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во РМ, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица 711221 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од резидент, платен на странски правни лица 711222 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во РМ, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица 711223 Задржан данок на приход од забавни или спортски активности кои се вршат во РМ, платен на странски правни лица 711224 Задржан данок на приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски, технички, административни услуги на истражување и развој и други услуги 711225 Задржан данок на приход остварен од наем на подвижни и недвижни добра во РМ, платен на странски правни лица 711226 Задржан данок на приход во форма на награди кои се доделени на натпревари во РМ, до колку приходот од секој натпревар ја надминува денарската противвредност од 500 евра, платен на странски правни лица 711227 Задржан данок на приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во РМ, платен на странски правни лица 711228 Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странска држава, платен на странски правни лица 711229 Годишен данок на вкупен приход 712111 Придонес од добивка за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење 712113 Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување за работници кај правни лица 712114 Придонес од плати на вработени кај физички лица кои вршат самостојна дејност 712116 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат самостојна дејност 712117 Придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување 712121 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва 712122 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години 712124 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за индивидуални земјоделци 712211 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување 712213 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица 712215 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои вршат самостојна дејност 712216 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на вработени кај лица кои вршат самостојна дејност 712221 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов 712222 Придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници 712223 Придонес за здравствено осигурување за изминати години 712225 Други приходи на Фондот за здравствено осигурување 712311 Придонес за вработување од плати на работниците од правни лица 712315 Придонес за вработување од плати на работници вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно кај физички лица 712316 Придонес за вработување што го уплатуваат работниците на привремена работа во странство 712317 Придонес за вработување за изминати години 712411 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Агенцијата за вработување на РМ на невработени лица 712412 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 21 ден од Фондот за здравствено осигурување 712413 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надоместоците по основа на инвалидност 712414 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат Центарот за социјални работи и надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете 712511 Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица 712512 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на пензии и парични надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување 712513 Средства за задолжително здравствено осигурување од Основниот Буџет 712514 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита 713111 Данок на имот 713112 Данок на имот по повисока стапка 713211 Данок на наследство и подарок 713311 Данок на промет на недвижности 713312 Данок на промет на недвижности по повисока стапка 713512 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот 714115 Данок на додадена вредност при увоз на добра 714116 Данок на додадена вредност при промет во земјата 714118 Камата за ненавремено плаќање на данокот на додадена вредност 714119 Данок на додадена вредност по основа на донации 714212 Акциза на моторен бензин (МБ-86) 714213 Акциза на безоловен бензин БМБ-95 714214 Акциза на керозин како погонско гориво 714215 Акциза на гасно масло како погонско гориво (Д-1) 714216 Акциза на керозин како гориво за греење 714217 Акциза на масло за ложење (мазут) 714218 Акциза на гасно масло како гориво за греење (ЕЛ) 714219 Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00 714220 Акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ-ПГ) 714221 Акциза при увоз на минерални масла 714222 Акциза на тутунски добра 714223 Акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун) 714224 Акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и непенливи пијалаци 714227 Акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и непенливи пијалаци 714230 Акциза на пиво 714231 Акциза при увоз на пиво 714232 Акциза на патнички автомобили 714235 Акциза на луксузни производи 714249 Камата за ненавремено плаќање на акцизи 714250 Акциза на моторен бензин (МБ-98) 714251 Акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00) 714252 Акциза на гасно масло како погонско гориво (Д-2) 714253 Акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ-ГГ) 714254 Акциза на моторен бензин МБ-96 (премиум) 714255 Акциза на безоловен моторен бензин БМБ-90 (регулар) 714256 Акциза на безоловен моторен бензин БМБ-95 (премиум) 714257 Акциза на гориво за дизел мотори Д (дизел) 714258 Акциза на мазут М-1 и мазут М-2 714259 Акциза на безоловен моторен бензин БМБ - 91 (регулар) 714260 Акциза на безоловен моторен бензин БМБ - 98 (супер) 714261 Акциза на гориво за дизел мотори Д - Е ИИИ (дизел - Е ИИИ) 714262 Акциза на дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е ИВ) 714263 Акциза на гасно масло-гориво за греење (ЕЛ-1) 714264 Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-95 714266 Акциза на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-ЕV) 715112 Царини од правни лица 715113 Царини од физички лица 715211 Посебни такси на увезени стоки од правни лица 715212 Посебни такси на увезени стоки од физички лица 715311 Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани) 715312 Прелевмани за примарни земјоделски производи 715313 Прелевмани за преработени земјоделски производи 715316 Лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта 715317 Компензаторна камата 715318 Камати за ненавремено платени царински давачки 715319 Останати приходи од царини 715320 Царина од увоз на земјоделска механизација и опрема 715321 Такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи 715322 Приходи за поддршка на надворешната трговија 715323 Царински давачки за индустриски производи 715324 Царински давачки по вредност за земјоделски производи 715325 Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи 715326 Компензаторна камата (ДДВ) 715327 Камата за долг (ДДВ) 715328 Камата за долг (царина) 715329 Компензаторна камата (царина) 715330 Акциза по единична мерка за тутунски производи 715331 Акциза по вредност за тутунски производи 717111 Комунална такса за привремен престој 717112 Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија 717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата 717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление 717119 Други приходи по основа на комунална дејност 717121 Посебни превозни такси 717129 Други комунални такси 717130 Комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и за друга слична привремена употреба 717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност 717132 Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места 717133 Комунална такса за користење музика во јавните локали 717134 Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории 717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност 717136 Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила 717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште 717138 Надоместоци од комунална дејност 717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС 718111 Дозволи за вршење на бизнис 718112 Професионални дозволи 718113 Надомест за лиценци од игри на среќа 718114 Месечен паушален надоместок од одделни игри на среќа 718115 Надомест за пренамена и закуп на земјиште 718116 Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти 718117 Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор 718118 Надоместок за заштита на животната средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи 718119 Надоместок за заштита на животната средина за добивање на дозвола за извоз на делови собрани од природата 718120 Надоместок за заштита на животната средина за добивање на дозвола за увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка 718121 Надоместок за заштита на животната средина при регистрација на моторни возила и пловни објекти 718122 Надоместок за заштита на животната средина при сеча на дрва 718123 Надоместок за заштита на животната средина за управување со индустриски неопасен отпад 718124 Надоместок за заштита на животната средина при производство или увоз на тутунски производи 718125 Надоместок за заштита на животната средина при производство или увоз на нафтени деривати 718126 Надоместок за заштита на животната средина за пластични производи и амбалажа од пластични маси 718127 Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје 718128 Надомест за заштита на природата за влез и посета на заштитено подрачје 718129 Надомест за заштита на природата за паркирање во заштитено подрачје 718130 Надомест за заштита на природата за посета на посебни објекти во заштитеното подрачје 718131 Надомест за заштита на природата за отстрел на диви видови животни и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови 718132 Надомест за заштита на природата за престој во заштитено подрачје 718133 Средства за заштита на природата стекнати со вршење на активности во зона на активно управување 718134 Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје 718135 Надомест што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението 718136 Надомест кој го плаќаат операторите на инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола 718137 Надоместок што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи 718138 Надомест за производство на енергија од фосилни горива 718139 Надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалаци 718140 Надомест за одржување на јавна чистота 718141 Надомест за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови 718142 Надомест за добивање на лиценца за проектирање, надзор и изведувач 718143 Надомест за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати 718211 Надомест за употреба на автопат или магистрален пат, нивен дел или објект на патот (автопатска такса) 718212 Надомест за употреба на јавните патишта (патна такса) за моторни и приклучни возила - странски превозници 718213 Надомест за употреба на јавните патишта (патна такса) за моторни и приклучни возила што подлежат на регистрација 718215 Надомест за изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место 718216 Надоместоци за штета сторена на патот и објектите на патот 721111 Вишок на оперативна готовина од дополнителните активности на корисниците и единките корисници 721211 Добивка од Народната банка 721214 Камата на депонирани средства во НБРМ 721216 Добивки од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 721219 Други добивки од јавните институции 721311 Камати од депозити во комерцијални банки 721312 Камата на заеми и кредити 721313 Претприемачки приход и приходи од имот 721319 Други приходи на имот 722111 Глоби од сообраќајни прекршоци 722113 Глоби за кривични дела 722114 Глоби за девизни прекршоци 722115 Парични средства добиени од продажба на одземени стоки 722116 Приходи од мерење на емисија на штетни материи 722117 Приходи од асистенции 722118 Глоби за даночни прекршоци 722119 Глоби за царински прекршоци 722120 Глоби за невоведување и некористење на фискална опрема 722121 Приходи остварени по инспекциски надзор на угостителски објекти по отстранување на недостатоците 722122 Глоби за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии 722123 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за економија 722124 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за животна средина и просторно планирање 722125 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за земјоделство, шумарство и водостопанство 722126 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за транспорт и врски 722127 Глоби за сторени прекршоци во областа на заштитата на личните податоци 722128 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за култура 722129 Други глоби 722130 Глоби за сторени прекршоци од области на органот за труд и социјала 722131 Парични средства за намалување или отстранување на штетните последици од кривични дела 722211 Судски такси во готови пари што ги плаќаат правни лица 722213 Судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица 722214 Приходи остварени со продажба на мало на судски таксени марки 722312 Конзуларни такси 722313 Административни такси во готови пари 722314 Приходи остварени со продажба на мало на административни таксени марки 722315 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината 722316 Други локални такси 722317 АдминистративнХ таксХ кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органот надлежен за царина 722318 Административни такси за европски патенти 722319 Административни такси за патенти 722320 Административни такси за трговски марки 722321 Административни такси за индустриски дизајн и географски називи 722322 Административна такса за увоз, извоз и транзит на стока 723011 Такси за диплома и сертификат 723012 Такси за запишување 723013 Такса за испити 723014 Такси лабораториски 723019 Други образовни такси 723111 Целодневна и претшколска грижа 723112 Средства за екскурзии 723113 Школарини за недипломски курсеви и семинари 723114 Станарини во ученички и студентски домови 723115 Такси за учество во студентски клубови 723116 Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции 723119 Други помошни активности во образованието 723211 Регистарски таблички за превозни средства 723212 Книги и други материјали за образование 723213 Хемиски материјали 723214 Лабораториски материјали 723215 Медицински материјали 723216 Лекови и вакцини 723217 Канцелариски материјали 723218 Продажба на печати и административни марки 723219 Приходи од продажба на производи и стоки 723220 Приходи од продажба на други производи 723311 Приходи остварени од надомест за слетување-Лендинг 723312 Приходи од терминални услуги-АТЦ 723313 Приходи од дадени услуги за прелет 723314 Приходи од преглед на пловидбеност на воздухоплов 723315 Приходи од полагање на испити за лиценци и овластување на воздухопловен персонал 723316 Приходи од осветлување на полетно-слетната патека 723319 Други воздухопловни услуги 723411 Членарини во институции во областа на културата 723412 Приходи од билети за културни манифестации 723413 Членарини во спортски клубови и спортски организации 723414 Приходи од билети за спортски приредби 723419 Други такси за приеми и членарини 723511 Услуги од кафетерии и ресторани 723512 Репрезентативни услуги 723519 Други прехранбени услуги 723611 Услуги за публикување 723612 Услуги за печатење 723613 Услуги за копирање 723711 Издавање на хотелски соби 723712 Издавање на станови и станбени објекти 723713 Издавања на рекреативни објекти 723719 Други услуги од сместување 723811 Приходи од амбулантски здравствени услуги 723812 Приходи од болнички услуги 723813 Приходи од сертификат на лекови 723814 Приходи од сертификат на отрови 723815 Приходи од доделување звање примариус 723816 Приходи остварени од комисија за утврдување на услови по однос на простор, опрема и кадар за основање на здравствени организации за самостојно вршење на здравствена дејност со личен труд 723817 Приходи остварени од посебна комисија за утврдување на здравствена способност на кандидатите за возачи 723818 Приходи остварени од инспекторски надзор во постапки поведени по барање на странката 723819 Други приходи од здравствени услуги 723911 Закупнина од објекти 723912 Закупнина од машини 723913 Закупнина од опрема 723914 Приходи од закупнина на општински имот 723915 Закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин 724111 Приходи од земјоделски услуги 724112 Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови 724113 Приходи од архивски услуги 724114 Приходи од стандардизација 724115 Приходи од услуги од метеорологијата 724116 Приходи од катастарски услуги 724117 Приходи од геодетски услуги 724118 Приходи од противпожарни услуги 724119 Приходи од возачки дозволи 724120 Приходи од владини инспекции 724121 Приходи од хидролошки мерки 724122 Приходи од пасошки услуги 724124 Приходи од услуги за сместување 724125 Приходи од тендери (јавни нарачки) 724126 Приходи од меѓународна заштита на жигови 724127 Приходи од здравствена заштита на животни 724128 Приходи од задолжителна контрола на растенија 724129 Приходи од прогноза на време 724130 Приходи од превоз со авион и моторни возила 724131 Приходи од странски центар за генетски истражувања 724132 Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка 724133 Приходи од игри на среќа од неподигнати стокови и парични добивки 724134 Приходи од регистрација на возила за СПИ 724135 Посебни давачки за игри на среќа и забавни игри од 4% и 18% 724136 Приходи од услуги за следење на состојбите на загаденоста на животната средина 724149 Други владини услуги 724150 Приходи од метрологија 724151 Приходи од акредитација 724152 Приходи од издавање на услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички планови 724153 Приходи остварени од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки 724154 Надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки 724155 Надоместок за полагање стручен испит за стекнување звање управувач со чамец 724156 Надоместок за издавање одобрение за пристапување на странски пловен објект во внатрешните води на РМ 724157 Надоместок за издавање на бродски исправи и книги 724158 Надоместок за преглед на чамец 724159 Надоместок за вршење надзор над градба на чамец 725911 Придонес на средства за солидарност од добивка од правни лица 725913 Придонес од плати за средства на солидарност од правни лица 725915 Придонес на средства за солидарност од лица кои вршат самостојна дејност 725916 Други средства за солидарност 725917 Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници 725918 Приходи по основа на отпис на обврски 725919 Приходи по основа на вишоци 725920 Приходи од наплатени пенали, награди и слично 725921 Приходи од наплатени отпишани побарувања 725922 Приходи од осигурување на имот 725923 Приходи од одземени средства по посебни прописи 725925 Придонес од доход за водостопанство 725926 Приходи за водостопанство од физички лица 725927 Други приходи за водостопанство 725928 Други приходи на Фондот за патишта 725929 Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила 725930 Приходи на органите на управата 725932 Приходи од курсни разлики 725933 Приходи од активирани банкарски гаранции 725939 Останати неданочни приходи 725940 Приходи по основ на надоместоци за услуги на гранични премини 725941 Приходи од минати години 725943 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила 725944 Еднократни надоместоци за добивање на одобренија за користење на радиофреквенциите кои се доделуваат преку јавен тендер 725945 Приходи од наплатени пенали кои се приход на ЕЛС 725946 Приходи од наплата на партиципации 725947 Приходи од надомест на штета 725948 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за здравствено осигурување 725949 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување 725950 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за вработување 725951 Надоместоци за заштита на детето 725952 Надоместоци за Црвен крст 725953 Надоместоци наменети за одржлив развој 725954 Надоместоци наменети за пошумување 725955 Надоместоци за заштита и обезбедување вода 725956 Надоместоци за заштита на инвалидни лица 725957 Надоместоци за заштита на авторски права 725958 Надоместоци за радиодифузна такса 725959 Надоместоци за користење на царински терминали 731111 Продажба на станбени објекти 731112 Приходи од продажба на деловни објекти 731113 Приходи од продажба на транспортна опрема 731114 Приходи од продажба на машинска опрема 731115 Продажба на мебел и друга опрема 731116 Приходи од продажба на други капитални средства 731117 Приходи од продажба на општински имот 731118 Приходи од продажба на претпријатија со општествен капитал 731119 Приходи од продажба на државен капитал при трансформација на јавни установи 731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините 732111 Приходи од продажба на стоки од стокови резерви 733111 Приходи од продажба на неизградено градежно замјиште во сопственост на Република Македонија 733112 Приходи од продажба на правата на минерали 733113 Приходи од продажба на авторски права, патенти и заштитни трговски знаци 733115 Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата 733117 Приходи од концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата 733118 Надоместок за детални геолошки истражувања 733119 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на простор) 733120 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основа на експлоатирана минерална суровина) 733121 Надоместок за концесии на дивечот во ловиштата 733122 Надоместок за концесии на рибниот фонд 733123 Надоместок за концесии на водите 733124 Надоместок за концесии за вршење на радиодифузна дејност - радио и телевизија 733125 Надоместок за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа 733127 Приходи од приватизација на градежно изградено земјиште во сопственост на Република Македонија 733128 Приходи од продажба и закуп на средства во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт 733129 Приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот 733131 Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште 733132 Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ 733133 Приходи остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 60% на Буџетот на РМ и 40% на ЕЛС 733134 Надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште 734111 Дивиденда по основа на акции стекнати од трансформацијата 734112 Дивиденда од македонски телекомуникации 741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт 741112 Трансфери од Буџетот на РМ 741113 Трансфери од буџетите на фондовите 741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година 741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ 741116 Наменска дотација на општината за активности од културата 741117 Наменска дотација на општината за активности од образованието 741118 Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита 741119 Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство 741120 Блок дотации на општината по одделни намени 741121 Дотации на општината за делегирани надлежности 741211 Капитални трансфери од други нивоа на власт 742111 Приходи од Обединетите нации 742112 Приходи од Меѓународниот монетарен фонд 742113 Приходи од Светската банка 742114 Приходи од Европската унија 742115 Приходи од европските држави 742116 Приходи по Меѓународни конвенции во Фондот за здравствено осигурување 742119 Други општи и тековни донации 743211 Капитални донации 744111 Донации од приватни компании 744211 Донации од физички лица 751111 Краткорочни позајмици од финансиски институции 751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност 751311 Краткорочни позајмици од други нивоа на власт 753111 Задолжување од долгорочни обврзници 754111 Други домашни задолжувања 761111 Задолжување кај Меѓународниот монетарен фонд 761112 Задолжување кај Светската банка 761113 Задолжување кај Европската унија 761114 Задолжување кај Европската банка за обнова и развој 761119 Други задолжувања кај меѓународни развојни агенции 762111 Задолжување кај странски влади 769111 Други задолжувања во странство 771111 Приходи од продажба на акции на државен капитал во јавни претпријатија 771211 Приходи од продажба на акции и удели на државен капитал 771212 Приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност 781111 Приходи од наплатени заеми дадени на локална самоуправа 781112 Приходи од наплатени заеми дадени на банки 781113 Приходи од наплатени заеми дадени на јавни претпријатија 781114 Приходи од наплатени заеми дадени на приватни претпријатија 781115 Приходи од наплатени заеми дадени на други институции