TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Услови за индексирање
 1. Веб страницата активно да работи минимум 6 месеци
 2. Во моментот на аплицирање да се достават Google Analytics извештаи за последните 3 месеци (3x .pdf)
 3. Во секој од последните 3 месеци веб страницата треба да има минимум 300 000 посети (session_start) месечно или во просек околу 10 000 посети дневно (180 000 посети месечно за страници со содржини од една само категорија, на пример: автомобили, храна, здравје, ракомет, технологија, итн.)
 4. Да се објавуваат минимум 60 статии / вести месечно
 5. Да се достават одделни RSS канали за сите категории и поткатегории
 6. Во RSS каналите потребно е да постојат линкови кон мали верзии на сликите од вестите
 7. Датумот и времето на објавување на статиите / вестите да бидат видливо прикажани
 8. Веб страницата да овозможува HTTPS протокол.
 9. Вестите на веб страницата да се отвараат за помалку од 5 секунди.
 10. Доколку вашата страница објавува дневно-политички информативни вести на видливо место мора да биде поставен импресиум а страницата да биде основана од правно лице
 11. Доколку било која веб страница која е веќе дел од изворите на TIME.mk во последниот месец не ја задоволува точката 4) ќе биде отстранета и за повторно додавање ќе биде потребно повторно да аплицира
 12. Доколку вашата страница ги исполнува точките 1) до 10), пратете ни e-mail со потребните податоци на горенаведената адреса