TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

#
Нарачател
Фирма
Опис
Склучен
Објавен
Износ
1.
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
Друштво за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово
Предмет на Договорот е воспоставување на јавно-приватно партнерство за развој, финансирање, управување и вршење работи на основач на технолошко индустриска развојна зона во Тетово...
05/04/2013
19/04/2013
9,656,285,000 мкд
157,012,764 
2.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
BABCKOCK BORSIG STEINMULLER GMBH - GERMANY
Модернизација на котлите во ТЕ Битола, по систем „клуч на рака“.
15/12/2011
26/12/2011
6,422,445,000 мкд
104,430,000 
3.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје
Рамковна спогодба за јавна набавка на природен гас до 38.000.000Nm3
28/12/2021
30/12/2021
4,327,871,604 мкд
70,371,896 
4.
Министерство за образование и наука
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали во Република Македонија
19/03/2009
14/05/2009
4,229,386,482 мкд
68,770,512 
5.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје
Рамковна спогодба за јавна набавка на природен гас до 38.000.000Nm3
28/12/2021
28/01/2022
3,667,687,800 мкд
59,637,200 
6.
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија
Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје
Изградба на источна и западна трибина на Градски Стадион – Скопје, рушење на постојна источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Градски Стадион – Скопје, рекон...
07/09/2009
15/10/2009
3,617,287,802 мкд
58,817,688 
7.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
OJSC Power Machines
модернизација на агрегатите во ТЕ Битола
15/12/2009
06/05/2011
3,438,162,671 мкд
55,905,084 
8.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО
Ископ на јаглен и меѓуслојна јаловина во јагленово наоѓалиште Брод – Гнеотино, РЕК Битола, со дисконтинуирана технологија и во ориентациона количина од 11.000.000 m3, во се според ...
16/05/2012
30/05/2012
3,280,400,000 мкд
53,339,837 
9.
Министерство за транспорт и врски
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd
Набавка на 202 новопроизведени двокатни автобуси
14/04/2010
15/06/2010
2,575,930,206 мкд
41,885,044 
10.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
SERKA TAAHHUT INSAAT AS
Изградба на брана “Конско“- Гевгелија.
27/10/2015
15/12/2015
2,442,281,400 мкд
39,711,893 
11.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство ,трговија и услуги РКМ ДООЕЛ Скопје
рамковна спогодба за јавна набавка на масло за горење - мазут
20/01/2022
20/01/2022
2,413,626,280 мкд
39,245,956 
12.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје
Услуга од ископ на јаглен и јаловина од свлечиштето на микролокација - 3 во Рудник Суводол - РЕК Битола, со дотур на дробен јаглен на транспортерот ИТУ 2 во склоп на системот за ја...
20/11/2013
13/12/2013
2,360,000,000 мкд
38,373,984 
13.
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино(Кавадарци)-Битола.
21/10/2016
28/10/2016
2,239,000,000 мкд
36,406,504 
14.
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
Друштво за градежништво и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово
- Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар
19/10/2016
28/10/2016
1,782,270,000 мкд
28,980,000 
15.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Sintez Green Energy Cyprus Limited
Набавка на природен гас до 126.000.000Нм3
28/09/2016
07/10/2016
1,676,367,000 мкд
27,258,000 
16.
Министерство за култура
STRABAG AG
изведување на градежни, градежно-занаетчиски, ентериерни и инсталатерски работи на објект Голема концертна сала за Македонска Филхармонија
27/03/2014
28/03/2014
1,666,632,000 мкд
27,099,707 
17.
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница
Еуродизел БС (Д – Е V)
25/10/2022
03/11/2022
1,652,000,000 мкд
26,861,789 
18.
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Предмет на оваа меѓународна ограничена постапка бр. 01/2008 е прибирање документација за претходно утврдување на економската, финансиската и техничката способеност (претквалификаци...
16/03/2009
15/04/2009
1,526,039,299 мкд
24,813,647 
19.
Народна банка на Република Македонија
Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
05/10/2016
12/10/2016
1,477,332,301 мкд
24,021,663 
20.
Јавно претпријатие за државни патишта
Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга
Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски Мост
08/10/2021
14/10/2021
1,460,072,407 мкд
23,741,015 
21.
Н.У.Ц.К. Иљо Антески-Смок
Друштво за градежништво,трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово
Втора фаза за изградба на нов објект за театар и библиотека во Тетово
14/10/2021
28/10/2021
1,420,217,359 мкд
23,092,965 
22.
Јавно претпријатие за државни патишта
Нема фирма
Поправка и Рехабилитација на државни патишта
06/09/2022
07/09/2022
1,416,000,000 мкд
23,024,390 
23.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство ,трговија и услуги РКМ ДООЕЛ Скопје
јавна набавка на масло за греење - мазут до 55.000.000kg
27/10/2020
28/10/2020
1,381,072,000 мкд
22,456,455 
24.
Министерство за здравство
Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје
Биолошка моноклонална и таргет терапија
03/08/2021
30/08/2021
1,331,792,536 мкд
21,655,163 
25.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје
Набавка на природен гас до 63.000.000Nm3
02/10/2019
03/10/2019
1,330,278,474 мкд
21,630,544 
26.
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Предмет на оваа Ограничена постапка бр.01/2011, е изведување на градежни и градежно - занаетчиски работи за изградба на административен објект: Државни институции - Jавна админис...
01/02/2012
04/02/2012
1,214,198,092 мкд
19,743,058 
27.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола
Ископ на јаглен и меѓуслојна јаловина во Рудник Брод-Гнотино (РЕК Битола)
07/11/2022
22/11/2022
1,203,600,000 мкд
19,570,732 
28.
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје
Природен гас до 86.000.000Nm3
25/01/2018
07/02/2018
1,183,274,000 мкд
19,240,228 
29.
Министерство за внатрешни работи на РСМ
Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје
Електрична енергија (по втор пат)
30/09/2022
06/10/2022
1,180,000,000 мкд
19,186,992 
30.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје
Ископ на јаловина и јаглен од свлечиштето на Микро локација - 3 во Рудник Суводол – РЕК Битола, со дотур на јаглен до ТЕ Битола, со дискунтинуирана технологија според Дополнителни...
10/01/2012
10/02/2012
1,180,000,000 мкд
19,186,992 
Податоците за јавните набавки се преземени од e-nabavki.gov.mk