TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

#
Нарачател
Фирма
Опис
Склучен
Објавен
Износ
1.
Влада на РС Македонија - Генерален секретаријат
Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС АД Скопје
Софтверски лиценци
01/09/2023
07/09/2023
1,520,343,083 мкд
24,721,026 
2.
Јавно претпријатие за државни патишта
Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено (фаза 1)
18/09/2023
26/09/2023
752,077,712 мкд
12,228,906 
3.
Јавно претпријатие за државни патишта
Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга
Рехабилитација и поправка на државен пат Р1301 делница, Охрид – Свети Наум
20/07/2023
26/07/2023
707,390,772 мкд
11,502,289 
4.
ЕВН Македонија АД- Скопје
Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје
Услуги за физичко обезбедување [физичко обезбедување (на обекти), мониторинг обезбедување и мониторинг- патролно обезбедување ] и техничко обезбедување
31/07/2023
07/08/2023
616,990,848 мкд
10,032,372 
5.
ЕВН Македонија АД- Скопје
Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје
UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV
17/07/2023
19/07/2023
587,511,970 мкд
9,553,040 
6.
Министерство за здравство
Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје
Вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Северна Македонија од јануари 2024 до декември 2026 година
06/09/2023
11/09/2023
527,717,484 мкд
8,580,772 
7.
ЈП Водовод и канализација - Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
Набавка на електрична енергија
18/08/2023
25/08/2023
448,400,000 мкд
7,291,057 
8.
Министерство за образование и наука
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници-Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани
Јавна набавка на услуги за печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование за учебните 2023/24 и 2024/25 година
01/08/2023
04/09/2023
400,000,000 мкд
6,504,065 
9.
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
Друштво за градежништво и услуги ЗОБЕК МИНИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје
Нивелирање на парцели во ТИРЗ Штип
31/08/2023
12/09/2023
350,906,099 мкд
5,705,790 
10.
АД МЕПСО
Actael N Ltd
Енергетски трансформатор 400/110 kV (300 MVA)
14/08/2023
24/08/2023
301,538,158 мкд
4,903,059 
11.
ЕВН Македонија АД- Скопје
Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV
14/07/2023
19/07/2023
252,568,970 мкд
4,106,813 
12.
Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница
Нафта, нафтени деривати и горива за лесни возила
29/08/2023
05/09/2023
233,522,000 мкд
3,797,106 
13.
Министерство за образование и наука
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници-Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани
Јавна набавка на услуги за печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование за учебните 2023/24 и 2024/25 година
01/08/2023
04/09/2023
230,000,000 мкд
3,739,837 
14.
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ОЗОНВЕЈ увоз-извоз ДООЕЛ Битола
Технолошко чистење за РЕК Битола (РЕК Битола)
16/08/2023
14/09/2023
217,120,000 мкд
3,530,407 
15.
Министерство за здравство
Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје
Вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Северна Македонија од јануари 2024 до декември 2026 година
05/09/2023
05/09/2023
212,835,000 мкд
3,460,732 
16.
ЈЗУ Клиника за Хематологија
Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје
Лекови
01/09/2023
22/09/2023
202,757,443 мкд
3,296,869 
17.
Град Скопје
Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје
Снабдувач на електрична енергија за потребите на Град Скопје за период од една година
25/07/2023
03/08/2023
200,000,000 мкд
3,252,033 
18.
Министерство за образование и наука
Друштво за образование на деца и возрасни АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ-Скопје
Јавна набавка на услуги за стручна редакција, графичко и техничко уредување на учебници, за основно и средно образование кои се одобрени за употреба на јазикот на кој се изведува ...
09/08/2023
04/09/2023
193,520,000 мкд
3,146,667 
19.
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
Набавка на компримиран природен гас (КПГ) за автобуси преку компресорски пумпни станици на територија на Град Скопје
24/08/2023
04/09/2023
141,600,000 мкд
2,302,439 
20.
Министерство за здравство
Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје
Инсулински игли и ленти за мерење шекер, Инсулински пумпи со потрошен материјал и Сензори за континуирано мерење на гликемија за периодот јанури 2023 – декември 2024 година за потр...
21/07/2023
26/07/2023
125,174,400 мкд
2,035,356 
21.
Министерство за образование и наука
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници-Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани
Печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование на учебници во тираж од 7.001 примероци а) печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование в...
07/08/2023
22/09/2023
124,932,309 мкд
2,031,420 
22.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Друштво за проектирање и инженеринг ЦЕНТАР ЗА ВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ ДООЕЛ Скопје
Реконструкција на пумпна станица "Дебарско поле"
25/07/2023
01/08/2023
123,132,646 мкд
2,002,157 
23.
Министерство за одбрана - сектор за логистика
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
Млазно гориво ГМ-1 и авионски бензин АБ 100/130
07/08/2023
07/08/2023
118,395,725 мкд
1,925,134 
24.
Министерство за надворешни работи на Република Северна Македонија
Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино
Набавка на работи за внатрешна адаптација и надворешно уредување на Спортскиот Центар „Борис Трајковски“ во функција на одржување на Конференцијата на Министерскиот совет во рамки ...
21/08/2023
22/08/2023
112,100,000 мкд
1,822,764 
25.
Јавно претпријатие за државни патишта
Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ ДОО Скопје
Надзор над одржување на државни патишта во времетраење од три години
22/08/2023
01/09/2023
101,350,228 мкд
1,647,971 
26.
Министерство за здравство
Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје
Системи за следење (мониторирање) на гликоза базиран на сензори наменети за пациенти со тип 1 диабетес за период април 2023 –април 2025 во Република Северна Македонија
25/08/2023
25/08/2023
99,714,720 мкд
1,621,378 
27.
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Друштво за производство градежништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ,URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Градежни работи за изградба на објект У.Б. 41 Г.П.8 во Сарај
20/07/2023
24/07/2023
95,908,017 мкд
1,559,480 
28.
Министерство за образование и наука
Друштво за образование на деца и возрасни АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ-Скопје
Јавна набавка на услуги за стручна редакција, графичко и техничко уредување на учебници, за основно и средно образование кои се одобрени за употреба на јазикот на кој се изведува ...
09/08/2023
04/09/2023
94,400,000 мкд
1,534,959 
29.
ЈП Улици и Патишта - Скопје
Нема фирма
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
22/08/2023
31/08/2023
94,400,000 мкд
1,534,959 
30.
Министерство за здравство
Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје
Системи за следење (мониторирање) на гликоза базиран на сензори наменети за пациенти со тип 1 диабетес за период април 2023 –април 2025 во Република Северна Македонија
17/08/2023
18/08/2023
94,305,600 мкд
1,533,424 
Податоците за јавните набавки се преземени од e-nabavki.gov.mk