TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

#
Налогодавач
Примател
Конто
Датум
Износ
1.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/07/2021
30,952,579,873 мкд
503,293,982 
2.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491140 Отплата на главнината од заемите на други мултилатерални кредитори
01/07/2021
30,838,816,492 мкд
501,444,171 
3.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/01/2018
12,242,386,823 мкд
199,063,200 
4.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори
01/01/2018
12,122,570,440 мкд
197,114,967 
5.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори
01/01/2018
12,122,570,440 мкд
197,114,967 
6.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/01/2013
11,225,571,778 мкд
182,529,622 
7.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491140 Отплата на главнината од заемите на други мултилатерални кредитори
01/01/2013
10,813,714,724 мкд
175,832,760 
8.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/02/2015
9,700,691,359 мкд
157,734,819 
9.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/01/2020
9,676,927,762 мкд
157,348,419 
10.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/12/2015
9,585,935,874 мкд
155,868,876 
11.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори
01/01/2020
9,554,696,000 мкд
155,360,911 
12.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491110 Отплата на главнина по долгорочни заеми од ММФ
01/02/2015
9,436,165,883 мкд
153,433,592 
13.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори
01/12/2015
9,246,735,000 мкд
150,353,415 
14.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
000491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори
01/11/2016
8,338,384,211 мкд
135,583,483 
15.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА
491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори
01/11/2016
8,132,692,979 мкд
132,238,910 
16.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/12/2022
7,931,740,067 мкд
128,971,383 
17.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/10/2022
7,684,905,273 мкд
124,957,809 
18.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/11/2022
7,637,363,314 мкд
124,184,769 
19.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/08/2022
7,479,042,717 мкд
121,610,451 
20.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/05/2022
7,446,208,227 мкд
121,076,557 
21.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/04/2022
7,320,123,972 мкд
119,026,406 
22.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/09/2022
7,102,564,461 мкд
115,488,853 
23.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/03/2022
7,023,664,021 мкд
114,205,919 
24.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/06/2022
7,016,722,777 мкд
114,093,053 
25.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
03/03/2021
6,964,799,949 мкд
113,248,780 
26.
БУЏЕТ НА Р.М.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - СРЕДСТВА ОД ДРЖАВНИ ЗАПИСИ
751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност
04/03/2020
6,943,831,999 мкд
112,907,837 
27.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/02/2022
6,879,245,969 мкд
111,857,658 
28.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/01/2022
6,817,804,722 мкд
110,858,613 
29.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/07/2022
6,757,462,894 мкд
109,877,445 
30.
БУЏЕТ НА Р.М.
ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
000472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ
01/11/2021
6,757,366,498 мкд
109,875,878 
Податоците за трезорските трансакции се преземени од open.finance.gov.mk

Time.mk не превзема никаква одговорност за точноста на податоците.
Сите извештаи ве молиме проверете ги на сајтот на мнистерството за финансии.

Кодовите на контата можете да ги најдете тука